Pro-środowiskowa alternatywa transportowa: Rozwój Odrzańskiej Drogi Wodnej

Z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury 12 kwietnia br. w porcie śródlądowym ODW w Opolu odbyło się spotkanie dotyczące planów rozwoju transportu śródlądowego w Polsce.

Odrzańska Droga Wodna, łącząca Szczecin z Gliwicami, jest jedynym liczącym się obecnie szlakiem transportowym śródlądowej żeglugi w Polsce. Ten rodzaj transportu przewozi obecnie zaledwie 4 mln ton ładunków (0,15% wszystkich) z dominującym udziałem surowców 1. Dla porównania średni udział transportu wodnego śródlądowego w UE to ok. 6%, a udział żeglugi w Republice Federalnej Niemiec to ok. 8,8% 2.

Razem z Odrzańską Izbą Gospodarczą, PGW Wody Polskie oraz partnerami z Polski i Czech, przedstawiciele Centrum Transportu DOZAMEL Sp. z o.o. wzięli udział w spotkaniu oraz dyskusji o rozwoju i przyszłości Odrzańskiej Drogi Wodnej. Inicjatorem dyskusji było Ministerstwo Infrastruktury, które przygotowuje wniosek skierowany do Komisji Europejskiej, dotyczący wpisania całego przebiegu ODW do sieci Transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) 3. Przywrócenie żeglowności polskich rzek, a tym samym rozwój transportu wodnego śródlądowego jest bowiem jednym z priorytetów obecnego Rządu.

W trakcje spotkania zaprezentowano stan działań programowych i inwestycyjnych Ministerstwa Infrastruktury i PGW Wody Polskie na rzecz poprawy warunków nawigacyjnych, rozmawiano o rozwoju węzłów przeładunkowych i obsługi logistycznej ładunków, a Odrzańska Izba Gospodarcza przedstawiła propozycję stanowiska popierającego wprowadzenie ODW do sieci dróg TEN-T.

Transport wodny śródlądowy mógłby stać się ważnym elementem sieci transportowej w Polsce, ponieważ niesie za sobą istotne korzyści ekonomiczne i ekologiczne. Jego rozwój zmniejszyłby obciążenie dróg kołowych przez tiry – ciężkie i masywne ładunki można by po niewielkim koszcie spławiać rzekami. Jak czytamy w odpowiedzi na interpelację poselską do ministra infrastruktury z dn. 23 kwietnia: – Barką możemy przetransportować w dwóch warstwach średnio 42 kontenery, co stanowi równowartość ok. 42 samochodów ciężarowych. Jednostkowy koszt transportu ładunków transportem wodnym śródlądowym jest prawie 2,7 razy niższy od samochodowego i 2 razy niższy od kolejowego. Jest to szczególnie istotne dla właścicieli ładunków, dla których transport ten staje się bardziej opłacalny wskutek znacznego obniżenia kosztów (…)

Źródło: Wikipedia

Wydajny system transportu multimodalnego, wspierający przeniesienie ładunków z transportu drogowego na transport wodny śródlądowy, pozwoliłby także na zmniejszenie negatywnych skutków środowiskowych i osiągnięcie celów neutralności klimatycznej UE.

Centrum Transportu DOZAMEL w ostatnich czterech latach zorganizowało 20 transportów multimodalnych wykorzystaniem dróg śródlądowych, o sumarycznej masie blisko 10 tys. ton. Główna trasa obejmowała transport kolejowy z Wrocławia do Opola, a następnie załadunek na barkę i transport drogą wodną z Opola do Antwerpii. Przewożonym ładunkiem były ciężkie i specjalistyczne urządzenia, jakimi są generatory wraz z osprzętem.

Zwiększenie wykorzystania drogi wodnej dla transportów ponadgabarytowych, w których specjalizuje się Centrum Transportu DOZAMEL, to ogromne korzyści dla środowiska i oszczędności w infrastrukturze drogowej.

W ofercie Centrum Transportu DOZAMEL znajduje się:

    • door-to-door service z pełnym obrotem dokumentacji, pracami załadowczo – rozładunkowymi, mocowaniem i dostawą ładunku
    • frachty śródlądowe/morskie
    • przeładunki z kolei na transport śródlądowy
    • rozładunki w portach rzecznych i morskich
    • doradztwo w zakresie organizacji transportu, spedycji i logistyki

Kontakt:

Dozamel Sp. z o.o.
Centrum Transportu
Fabryczna 10, 53-609 Wrocław
tel. +48 71 356 53 46
tel. +48 71 356 54 46
transport@dozamel.pl
www.dozamel.pl/transport/

Źródła:

[1] dr Bartłomiej Kulas: „Transport w Polsce”: http://geografia24.pl/transport-w-polsce/, 17.04.202

[2] Marek Gróbarczyk Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury: Odpowiedź na interpelację poselską nr 16388 do ministra infrastruktury w sprawie przywrócenia żeglowności Odrze oraz stworzenia warunków do odbudowy i rozwoju infrastruktury rzecznej w Krośnie Odrzańskim, 23.04.2022

[3] Transeuropejska sieć transportowa, TEN-T (od ang. Trans-European Transport Networks) – program unijny dotyczący sieci drogowych, kolejowych, wodnych i powietrznych. Aktualne założenia programu TEN-T zawarte są w białej księdze: „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu”. Plan ten przewiduje m.in.: do 2030 przeniesienie 30% transportu drogowego towarów na odległości większe niż 300 km na inne środki transportu (kolej, transport wodny), a do 2050 – 50% tego typu transportu. Polska może korzystać ze środków funduszu TEN-T od 2004, czyli od przystąpienia do Unii Europejskiej. W latach 2004-2010 Polska uzyskała dofinansowanie z funduszu TEN-T w wysokości 74,01 mln euro na realizację 27 przedsięwzięć o łącznej wartości 157,31 mln euro (źródło: Wikipedia).

Prześlij artykuł poprzez:

Dozamel Sp. z o.o.
Centrum Transportu
Fabryczna 10, 53-609 Wrocław
tel. +48 71 356 53 46
tel. +48 71 356 54 46
transport@dozamel.pl
www.dozamel.pl/transport/

Zawartość artykułu:

Inne artykuły

Nieporadnik zakupowca, czyli wszystko co chcielibyście wiedzieć o zakupie suwnic ale boicie się zapytać

Efektywne zarządzanie kosztami to newralgiczny element każdej działalności. W kontekście eksploatacji i serwisowania suwnic zagadnienie to nabiera szczególnego znaczenia, gdyż może przynieść znaczące oszczędności i zwiększyć efektywność działania. Tajemnica tkwi w dokładnej analizie parametrów samego urządzenia na etapie zakupu. Warto poświęcić nieco uwagi tej analizie, gdyż może przynieść długofalowe korzyści.

DOZAMEL na drodze transformacji energetycznej

Transformacja energetyczna to, wg definicji z Wikipedii, proces modyfikacji gospodarek i sieci energetycznych na bardziej zrównoważone, czyli mniej zależne od paliw kopalnych i bardziej efektywne energetycznie. A w konsekwencji – mniej szkodliwe z punktu widzenia klimatu, zdrowia publicznego i stanu środowiska naturalnego.

Dźwignica w zakładzie produkcyjnym – rola drugoplanowa na miarę Oskara Czyli jak wejść na wyższy poziom niezawodności z DOZAMEL Sp. z o.o.

Dźwignice w zakładach przemysłowych są w wielu przypadkach jednym z najważniejszych elementów ciągów technologicznych. Nie ma znaczenia wielkość zakładu ani liczba posiadanych urządzeń – dźwignica, nawet jeśli nie pełni głównej roli, zawsze stanowi poważne wsparcie w procesie wytwarzania produktu. Utrzymanie jej w pełnej sprawności jest bez wątpienia sprawą kluczową.

W kierunku zielonej energii

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak istotne dla nas i naszej planety są kwestie klimatu i energii. O tym się mówi i pisze, debatuje na szczytach państw i dyskutuje lokalnie, tym intensywniej, im bardziej zagadnienia i problemy globalne zaczynają dawać się we znaki nam, naszym rodzinom, gospodarstwom domowym, naszym budżetom i naszemu zdrowiu. DOZAMEL, jako producent i dostawca energii elektrycznej…

Skip to content