Pro-środowiskowa alternatywa transportowa: Rozwój Odrzańskiej Drogi Wodnej

Z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury 12 kwietnia br. w porcie śródlądowym ODW w Opolu odbyło się spotkanie dotyczące planów rozwoju transportu śródlądowego w Polsce.

Odrzańska Droga Wodna, łącząca Szczecin z Gliwicami, jest jedynym liczącym się obecnie szlakiem transportowym śródlądowej żeglugi w Polsce. Ten rodzaj transportu przewozi obecnie zaledwie 4 mln ton ładunków (0,15% wszystkich) z dominującym udziałem surowców 1. Dla porównania średni udział transportu wodnego śródlądowego w UE to ok. 6%, a udział żeglugi w Republice Federalnej Niemiec to ok. 8,8% 2.

Razem z Odrzańską Izbą Gospodarczą, PGW Wody Polskie oraz partnerami z Polski i Czech, przedstawiciele Centrum Transportu DOZAMEL Sp. z o.o. wzięli udział w spotkaniu oraz dyskusji o rozwoju i przyszłości Odrzańskiej Drogi Wodnej. Inicjatorem dyskusji było Ministerstwo Infrastruktury, które przygotowuje wniosek skierowany do Komisji Europejskiej, dotyczący wpisania całego przebiegu ODW do sieci Transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) 3. Przywrócenie żeglowności polskich rzek, a tym samym rozwój transportu wodnego śródlądowego jest bowiem jednym z priorytetów obecnego Rządu.

W trakcje spotkania zaprezentowano stan działań programowych i inwestycyjnych Ministerstwa Infrastruktury i PGW Wody Polskie na rzecz poprawy warunków nawigacyjnych, rozmawiano o rozwoju węzłów przeładunkowych i obsługi logistycznej ładunków, a Odrzańska Izba Gospodarcza przedstawiła propozycję stanowiska popierającego wprowadzenie ODW do sieci dróg TEN-T.

Transport wodny śródlądowy mógłby stać się ważnym elementem sieci transportowej w Polsce, ponieważ niesie za sobą istotne korzyści ekonomiczne i ekologiczne. Jego rozwój zmniejszyłby obciążenie dróg kołowych przez tiry – ciężkie i masywne ładunki można by po niewielkim koszcie spławiać rzekami. Jak czytamy w odpowiedzi na interpelację poselską do ministra infrastruktury z dn. 23 kwietnia: – Barką możemy przetransportować w dwóch warstwach średnio 42 kontenery, co stanowi równowartość ok. 42 samochodów ciężarowych. Jednostkowy koszt transportu ładunków transportem wodnym śródlądowym jest prawie 2,7 razy niższy od samochodowego i 2 razy niższy od kolejowego. Jest to szczególnie istotne dla właścicieli ładunków, dla których transport ten staje się bardziej opłacalny wskutek znacznego obniżenia kosztów (…)

Źródło: Wikipedia

Wydajny system transportu multimodalnego, wspierający przeniesienie ładunków z transportu drogowego na transport wodny śródlądowy, pozwoliłby także na zmniejszenie negatywnych skutków środowiskowych i osiągnięcie celów neutralności klimatycznej UE.

Centrum Transportu DOZAMEL w ostatnich czterech latach zorganizowało 20 transportów multimodalnych wykorzystaniem dróg śródlądowych, o sumarycznej masie blisko 10 tys. ton. Główna trasa obejmowała transport kolejowy z Wrocławia do Opola, a następnie załadunek na barkę i transport drogą wodną z Opola do Antwerpii. Przewożonym ładunkiem były ciężkie i specjalistyczne urządzenia, jakimi są generatory wraz z osprzętem.

Zwiększenie wykorzystania drogi wodnej dla transportów ponadgabarytowych, w których specjalizuje się Centrum Transportu DOZAMEL, to ogromne korzyści dla środowiska i oszczędności w infrastrukturze drogowej.

W ofercie Centrum Transportu DOZAMEL znajduje się:

    • door-to-door service z pełnym obrotem dokumentacji, pracami załadowczo – rozładunkowymi, mocowaniem i dostawą ładunku
    • frachty śródlądowe/morskie
    • przeładunki z kolei na transport śródlądowy
    • rozładunki w portach rzecznych i morskich
    • doradztwo w zakresie organizacji transportu, spedycji i logistyki

Kontakt:

Dozamel Sp. z o.o.
Centrum Transportu
Fabryczna 10, 53-609 Wrocław
tel. +48 71 356 53 46
tel. +48 71 356 54 46
transport@dozamel.pl
www.dozamel.pl/transport/

Źródła:

[1] dr Bartłomiej Kulas: „Transport w Polsce”: http://geografia24.pl/transport-w-polsce/, 17.04.202

[2] Marek Gróbarczyk Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury: Odpowiedź na interpelację poselską nr 16388 do ministra infrastruktury w sprawie przywrócenia żeglowności Odrze oraz stworzenia warunków do odbudowy i rozwoju infrastruktury rzecznej w Krośnie Odrzańskim, 23.04.2022

[3] Transeuropejska sieć transportowa, TEN-T (od ang. Trans-European Transport Networks) – program unijny dotyczący sieci drogowych, kolejowych, wodnych i powietrznych. Aktualne założenia programu TEN-T zawarte są w białej księdze: „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu”. Plan ten przewiduje m.in.: do 2030 przeniesienie 30% transportu drogowego towarów na odległości większe niż 300 km na inne środki transportu (kolej, transport wodny), a do 2050 – 50% tego typu transportu. Polska może korzystać ze środków funduszu TEN-T od 2004, czyli od przystąpienia do Unii Europejskiej. W latach 2004-2010 Polska uzyskała dofinansowanie z funduszu TEN-T w wysokości 74,01 mln euro na realizację 27 przedsięwzięć o łącznej wartości 157,31 mln euro (źródło: Wikipedia).

Prześlij artykuł poprzez:

Dozamel Sp. z o.o.
Centrum Transportu
Fabryczna 10, 53-609 Wrocław
tel. +48 71 356 53 46
tel. +48 71 356 54 46
transport@dozamel.pl
www.dozamel.pl/transport/

Zawartość artykułu:

Inne artykuły

Logistyka ostatniej mili dla Grupy Azoty ZAK

Ostatni z etapów w łańcuchu dostaw zwany potocznie „ostatnią milą”, obejmujący doręczenie przesyłanego towaru z magazynu do odbiorcy końcowego, to kluczowy element w obsłudze klienta, zarówno detalicznego, jak i korporacyjnego. Jest to –

Przyjazna przestrzeń dla inspirujących spotkań

Przyjazna przestrzeń dla inspirujących spotkań: poznaj Centrum Konferencyjne WPP we Wrocławiu – jedyne takie miejsce w industrialnej scenerii miasta. Centrum Konferencyjne Wrocławskiego Parku Przemysłowego zainaugurowało swoją działalność

Najlepsze miejsce na biuro

Rynek inwestycji w nieruchomości komercyjne we Wrocławiu przeżywa widoczny rozkwit. Jak grzyby po deszczu na mapie miasta pojawiają się nowe biurowce, pojedyncze lub całe ich skupiska. Na co warto zwracać uwagę

Specjaliści od gabarytów

2 x 450 ton koleją i pontonem morskim – czyli transport dwóch generatorów z Wrocławia pod Szczecin przez… Gdynię​.

To był nie jeden, a dwa bliźniacze, ponadgabarytowe transporty, bo tym razem mieliśmy za zadanie przetransportować dwa identyczne stojany generatorów z wrocławskiej fabryki GE dla szczecińskiej Elektrowni Dolna Odra.