Wrocławski Park Przemysłowy

Czym jest WPP?

Wrocławski Park Przemysłowy to 163 hektarowy obszar położony niemal w samym centrum Wrocławia, o ponad 100-letnich tradycjach przemysłowych. WPP został utworzony na mocy umowy zawartej 14 marca 2005r. pomiędzy Gminą Wrocław, DOZAMEL Sp. z o.o., Archimedes S.A. i Wrocławskim Parkiem Technologicznym S.A. 7 grudnia 2007r. do grona sygnatariuszy dołączyły Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o. i Wojdyła Inwestycje Sp. z o.o. Funkcje podmiotu zarządzającego na tym obszarze pełni DOZAMEL Sp. z o.o.

Wrocławski Park Przemysłowy rozciąga się na obszarze 163 ha tzw. klina przemysłowego, pomiędzy ulicami Strzegomską, Robotniczą i Góralską oraz torami kolejowymi i obejmuje tereny dawnych zakładów produkcyjnych Archimedes, Dolmel i Pafawag. Umownie został on podzielony na trzy części, którym nadano historyczne nazwy tych trzech dawnych fabryk. Zlokalizowana jest tu zorganizowana infrastruktura przemysłowa – hale produkcyjne, magazyny, biura, drogi wewnętrzne, sieć i bocznica kolejowa oraz tereny do wynajmu i na sprzedaż.

Obecnie na terenie Parku prowadzi działalność ponad 250 przedsiębiorstw z blisko 60 różnych branż, spośród których najliczniej reprezentowane są: budowlana, elektromaszynowa, elektrotechniczna, elektroniczna, informatyczna, konstrukcje spawane – produkcja, metalurgiczna, metalowa, obróbka mechaniczna, transportowa i spedycyjna. Obok małych i średnich przedsiębiorstw, swoje siedziby ulokowały tu  także duże oddziały światowych koncernów, takich jak GE Power, Bombardier Transportation, DeLaval Operations, Donako, Fortaco. Działają tu także trzy szkoły wyższe: Wyższa Szkoła Bankowa, Wyższa Szkoła Humanistyczna i Dolnośląska Szkoła Wyższa.

Obszar ten posiada złożoną strukturę własności – właścicielami terenów, nieruchomości i dróg jest ok. 70 różnych podmiotów (największe z nich to m.in. DOZAMEL Sp. z o.o., Gmina Wrocław, Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o., Wojdyła Inwestycje Sp. z o.o.)

Wrocławski Park Przemysłowy nie jest podmiotem gospodarczym, jest natomiast nazwą obszaru i marką, wyróżniającą ten szczególny, historyczno-przemysłowy obszar w sercu Wrocławia. Uporządkowana oferta usług przemysłowych i pozaprzemysłowych pozwala przedsiębiorcom działającym w Parku skoncentrować się na rdzennym biznesie. Atrakcyjne warunki gospodarowania, udogodnienia ze strony władz miasta oraz spółki zarządzającej – DOZAMELU – czynią z niego dobre miejsce do rozwijania działalności.

Cele utworzenia WPP:

  • Rewitalizacja obiektów, urządzeń i terenów przemysłowych oraz rozwój i zagospodarowanie nowych obszarów i ich efektywne wykorzystanie.
  • Rozbudowa i przystosowanie istniejących obiektów przemysłowych do wymogów współczesnych technologii, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.
  • Dostosowanie starych obszarów przemysłowych do aktualnych i przyszłych potrzeb zagospodarowania przestrzennego miasta.
  • Przyciągnięcie nowych inwestorów i producentów przemysłowych oraz stworzenie nowych miejsc pracy.
  • Integracja środowiska biznesowego.

Historia WPP

Historia terenu dzisiejszego WPP sięga XIX wieku, a prekursorami rozwoju przemysłu na tym obszarze były fabryki Linke-Hofmann Werke oraz Fahrzeug und Motoren Werke (zwane w skrócie „Famo”), które prowadziły produkcję lokomotyw i dużych maszyn elektrycznych.

W okresie międzywojennym prowadzono tu produkcję zbrojeniową dla wojska niemieckiego, m.in. powstawały części do rakiet V2. Pracowało tu wówczas ok. 4 tys. osób, w tym więźniowie obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, którego filia mieściła się w dawnym zakładzie „Famo” na terenie obecnego DOZAMELU.

Podczas drugiej wojny światowej zniszczeniu uległo blisko 80% hal i budynków. Wraz z dynamiczną odbudową tego terenu po wojnie, stopniowo uruchamiano produkcję silników elektrycznych dla przemysłu ciężkiego oraz generatorów.

Po raz pierwszy idea powołania parku przemysłowego pojawiła się w DOZAMELU na początku 2003 r. Zarząd spółki 31 marca 2003r. podjął uchwałę o utworzeniu na swoim 34-hektarowym terenie Parku Przemysłowego DOLMEL. Istotą Parku oprócz najważniejszych korzyści, jakie otrzymywali przedsiębiorcy, tj:

  • koncentracji na podstawowej działalności i dostępie na miejscu do kompleksowych usług przemysłowych,
  • minimalizacji ryzyka rozpoczęcia działalności w miejscu, gdzie nie trzeba uzbrajać terenu, inwestować w nowe obiekty ani media techniczne, miała być rewitalizacja istniejących tu od dziesiątek lat obiektów, urządzeń i terenów w oparciu z wykorzystaniem funduszy unijnych.

Takie możliwości dawała ustawa z dnia 20 marca 2002r. o finansowym wspieraniu inwestycji.

Niespodziewanie kilka miesięcy później, w sierpniu 2003 roku, Sejm zmienił tę ustawę i postanowił, że do utworzenia parku przemysłowego i ubiegania się o pomoc finansową z Unii Europejskiej konieczne jest zawarcie umowy cywilnoprawnej z jednostką samorządu terytorialnego. Tak więc powołany w dotychczasowej formule Park Przemysłowy DOLMEL nie spełniał już ustawowych wymogów potrzebnych do ubiegania się o pomoc unijną.

Pomysł na park przemysłowy doczekał się realizacji 2 lata później.

14 marca 2005 r. w Urzędzie Miejskim Wrocławia została podpisana umowa powołująca Wrocławski Park Przemysłowy. Ostatecznie objął on swoim obszarem historyczny 163-hektarowy klin przemysłowy w centrum Wrocławia. Sygnatariuszami umowy byli: Miasto Wrocław, DOZAMEL Sp. z o.o., Archimedes S.A. oraz Wrocławski Park Technologiczny S.A. Później (7 grudnia 2007) do tego grona tego dołączyły Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o. i Wojdyła Inwestycje Sp. z o.o. DOZAMEL na mocy tej umowy został podmiotem zarządzającym infrastrukturą Parku.

Utworzenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego było konsekwencją strategii władz miasta, dotyczącej rewitalizacji tych terenów przemysłowych, jako unikalnego, jednolitego i zabytkowego obszaru, wpisanego do rejestru zabytków, o ponad stuletnich tradycjach funkcjonowania przemysłu. Wpisane bezpośrednio w tę strategię studium uwarunkowań i rozwoju Parku, opracowane przez DOZAMEL Sp. z o.o., , zakładało daleko posuniętą modernizację infrastruktury w klinie przemysłowym.

Skip to content