Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Dolnośląskie Zakłady Usługowo – Produkcyjne „DOZAMEL” Sp. z o.o. powstały w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego Dolnośląskie Zakłady Usługowo – Produkcyjne „DOZAMEL” we Wrocławiu. Spółka została wpisana do rejestru handlowego w dniu 30.09.1997r., na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy a następnie – do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000085139.

Organizacja Spółki

Strukturę organizacyjną spółki przedstawia schemat organizacyjny – zobacz schemat.

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest: prowadzenie działalności gospodarczej, produkcyjnej, usługowej i handlowej w kraju i za granicą w poniżej wymienionym zakresie działania oraz wykonywanie wszelkiej działalności pomocniczej i pozostałej związanej z przedmiotem działalności Spółki:

1) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);

2) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);

3) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);

4) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z);

5) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z);

6) Transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z);

7) Produkcja gazów technicznych (PKD 20.11.Z);

8) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z);

9) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z);

10) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);

11) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z);

12) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);

13) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z);

14) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z);

15) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z);

16) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z);

17) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z);

18) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z);

19) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z);

20) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z);

21) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z);

22) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z);

23) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z);

24) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z);

25) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z);

26) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z);

27) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);

28) Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);

29) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z);

30) Tynkowanie (PKD 43.31.Z);

31) Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z);

32) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z);

33) Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z);

34) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z);

35) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z);

36) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);

37) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z);

38) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z);

39) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);

40) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);

41) Transport morski i przybrzeżny towarów (PKD 50.20.Z);

42) Transport wodny śródlądowy towarów (PKD 50.40.Z);

43) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);

44) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z);

45) Przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A);

46) Przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 52.24.B);

47) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C);

48) Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C);

49) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z);

50) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z);

51) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A);

52) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z);

53) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z);

54) Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z);

55) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z);

56) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z);

57) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);

58) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);

59) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);

60) Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);

61) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z);

62) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);

63) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);

64) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z);

65) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.29.Z);

66) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z);

67) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z);

68) Działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A);

69) Działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B);

70) Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z);

71) Działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B);

72) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z);

73) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z);

74) Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z);

75) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);

76) Praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z);

77) Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A);

78) Praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C);

79) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);

80) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z);

81) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z);

82) Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (PKD 96.01.Z);

83) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z);

84) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z);

85) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);

86) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z);

87) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z);

88) Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z);

89) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z);

90) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z);

91) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z);

92) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.52.Z);

93) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z);

94) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z);

95) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.22.Z);

96) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z);

97) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z);

98) Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z);

99) Ochrona przeciwpożarowa (PKD 84.25.Z);

100) Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa (PKD 10.1);

101) Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego (PKD 10.13.Z);

102) Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (PKD 10.39.Z);

103) Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (PKD 10.71.Z);

104) Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych (PKD 10.73.Z);

105) Wytwarzanie gotowych posiłków i dań (PKD 10.85.Z).

Struktura własności

Kapitał zakładowy wynosi 54.000.000 złotych (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony złotych) i dzieli się na 108.000 (słownie: sto osiem tysięcy) udziałów po 500 złotych (słownie złotych: pięćset) każdy

Zestawienie ilości udziałów Spółki
Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne „DOZAMEL” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Lp

Wspólnicy

Liczba udziałów

Wartość nominalna udziałów

Wartość nominalna
1 udziału

1

SKARB PAŃSTWA – reprezentowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

7 864

3 932 000,00 zł

500,00 zł

2

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.

93 299

46 649 500,00 zł

500,00 zł

3

INSTYTUT WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO Sp. z o.o.

1

500,00 zł

500,00 zł

4

OSOBY FIZYCZNE

6 836

3 418 000,00 zł

500,00 zł

SUMA

108 000

54 000 000,00 zł

 

 

Majątek spółki

Wartość bilansowa (księgowa netto) środków trwałych wg stanu na dzień 30.06.2023r. – 173.430.078,12 zł, w tym:

grupa kśt

 wartość netto na 30.06.2023

 grupa kśt

 

 

Grupa – suma: 0

     7.427.292,05 zł

 0 – grunty

 173.075.804,95 zł

ŚT

Grupa – suma: 1

118.510.618,23 zł

 1 – budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

Grupa – suma: 2

29.145.276,18 zł

 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Grupa – suma: 3

3.087.219,57 zł

 3 – kotły i maszyny energetyczne

Grupa – suma: 4

1.494.315,55 zł

 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Grupa – suma: 5

14.957,40 zł

 5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

Grupa – suma: 6

11.829.389,02 zł

 6 – urządzenia technicznie

Grupa – suma: 7

1.135.201,73 zł

 7 – środki transportu

Grupa – suma: 8

431.535,22 zł

 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

Grupa – suma: 9

                   354.273,17 zł

 WNiP

354.273,17 zł

WNiP

Suma

173.430.078,12  zł

 

        173.430.078,12 zł

 

Organy spółki

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu: Andrzej Kapała
Członek Zarządu: Andrzej Dąbrowski

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

Rada Nadzorcza

Przewodniczący RN – Agnieszka Wiśniewska
Wiceprzewodniczący RN – Mateusz Guber
Sekretarz RN – Beata Gulik
Członek RN – Artur Trubalski
Członek RN – Stanisław Leń

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

Instrukcja obsługi BIP

Użyte w niniejszej instrukcji określenie;

BIP – oznacza Biuletyn Informacji Publicznej, utworzony na podstawie  ustawy z dnia 6.09.2001r  o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17. 05.2002r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. nr 67, poz. 619).

Podmiotowe strony BIP wyróżnia wspólny znak graficzny (logo).

Po lewej stronie ekranu strony internetowej BIP, znajduje się menu tematyczne, które służy do wyboru kategorii informacji. Wybór kategorii informacji następuje przez kliknięcie na odpowiedni przycisk ekranowy z menu tematycznego. Kliknięcie przycisku ekranowego powoduje wyświetlenie się żądanej informacji. Informację tę można wydrukować korzystając z polecena „drukuj” w przeglądarce.

Dodatkowo możliwe jest odnalezienie poszukiwanych informacji  poprzez moduł wyszukujący „Wyszukiwarka” znajdujący się w prawej górnej części ekranu.  Aby odnaleźć dokument (-y) zawierające poszukiwane wyrażenie lub wyrażenia, należy wpisać szukane wyrażenie lub wyrażenia do okienko modułu wyszukiwarki, a następnie kliknąć przycisk ekranowy „szukaj”.

Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP DOZAMEL Sp. z o.o. jest również możliwy poprzez stronę główną BIP, tworzoną przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej pod adresem URL- www.bip.gov.pl.

Jeżeli poszukiwana informacja nie znajduje się na podmiotowych stronach BIP, można skorzystać z wyszukiwania w pozostałych serwisach internetowych dotyczących działalności Spółki.

Informacje nieudostępnione

Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje na pisemny wniosek, złożony w siedzibie „DOZAMEL” Sp. z o.o. Nie jest wymagany wniosek w przypadku informacji, która może być udostępniona niezwłocznie.

Tryb udostępniania informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej określa ustawa z dnia 6.09.2001r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198).

Skip to content