Ogłoszenie o przetargu BM.081.1.2018/5

Dozamel Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu nr BM.081.1.2018/5 polegającym na wyłonieniu wykonawcy zadania pod nazwą „Pełnienie obowiązków Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem polegającym na budowie Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10″współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” nr POIS.01.06.01-00-0003/18-00 w ramach Działania 1.6 „Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie użytkowe”, Poddziałanie 1.6.1. „Źródła wysokosprawnej kogeneracji”.

UWAGA!!! Zamawiający w dniu 10 stycznia 2020r. opublikował Informację nr 1 dla Wykonawców.

Pliki do pobrania:
zapytanie ofertowe nr bm.081.1.2018.5 – pdf
informacja nr 1 dla wykonawców – pdf
załącznik nr 1 – oferta – docx
załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych – pdf
załącznik nr 3 – oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności – pdf
załącznik nr 4 – wykaz osób które będą nadzorować wykonanie zamówienia – docx
załącznik nr 5 – wykaz wykonanych robot budowlanych – docx
załącznik nr 6 – oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu – do scalenia – pdf
załącznik nr 7 – projekt umowy got – pdf
załącznik nr 8 – klauzula informacyjna rodo – zamawiający – pdf
załącznik nr 9 – oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i art. 14 rodo – pdf
załącznik nr 10 – instrukcja nadzoru nad wykonawcami – pdf
załącznik nr 11 – projekt umowy o roboty budowlane – pdf
załącznik nr 12 – opis przedmiotu zamówienia – pdf
załącznik nr 13 – projekt budowlany – pdf
załącznik nr 14 – program funcjonalno – użytkowy – pdf
załącznik nr 15 – klauzula informacyjna rodo iw – pdf
załącznik nr 16 – oświadczenie-rodo-przedstawiciela-wykonawcy – pdf
załącznik nr 17 – protokół zaawansowania prac – pdf

Prześlij artykuł poprzez:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
image_pdfimage_print