Termomodernizacja budynków hal przemysłowych przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Działania  1.2 „Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach”, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w halach przemysłowych B1 i C1 poprzez termomodernizację w zakresie izolacji dachów, wymiany doświetlaczy dachowych, stolarki okiennej i drzwiowej, renowacji ścian, wymiany instalacji odgromowej w części dachów nieocieplonych.

Całkowity koszt projektu wynosi: 28 849 668,88 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich w formie pomocy zwrotnej:14 395 317,17 zł

W tym premii inwestycyjnej: 2 879 063,43 zł

Jednocześnie Dozamel Sp. z o.o. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu, który umożliwia sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów  finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i  Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na  wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do  zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

Formularz zgłaszania nieprawidłowości dostępny jest na stronie internetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Instytucję Wdrażającą w ramach projektu dostępna jest tutaj.