Rozwój i integracja infrastruktury Wrocławskiego Parku Przemysłowego – Etap I (2006-2008)

Przygotowany przez DOZAMEL Sp. z o.o. – Zarządcę Wrocławskiego Parku Przemysłowego projekt inwestycyjny „Rozwój i integracja infrastruktury Wrocławskiego Parku Przemysłowego – Etap I” został zatwierdzony do dofinansowania decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego w dniu 4 września 2006 r., a zrealizowany w okresie od listopada 2006 do listopada 2008.

Celem projektu było polepszenie warunków prowadzenia działalności na obszarze Wrocławskiego Parku Przemysłowego poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006, Działanie 1.3.: Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm.

Całkowity koszt projektu brutto:

 • koszty kwalifikowane zgodnie z harmonogramem: 34 241 030,00 zł
 • łączny koszt projektu: 62 669 630,00 zł
 • kwota dofinansowania (87,5% wydatków kwalifikowanych) 29 960 900,00 zł
 • wkład własny DOZAMELU:
  • planowany: 4 280 130,00 zł
  • rzeczywisty: 33 165 130,00 zł

Najważniejsze zadania:

 • modernizacja ok. 30 km sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej
 • termomodernizacja hali produkcyjnej
 • modernizacja architektoniczna zabytkowego budynku administracyjno-biurowego
 • budowa nowego obiektu biurowo-konferencyjnego

 Łącznie inwestycją objęto 76,9 ha powierzchni Parku.

Efekty realizacji projektu:

 • udostępnienie 18,3 ha terenów pod inwestycje – w celu pozyskania nowych inwestorów, nowych miejsc pracy, nowych technologii i rozwiązań innowacyjnych,
 • poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Parku – poprzez unowocześnienie infrastruktury technicznej, zagwarantowanie dostępu do nowych mediów, polepszenie jakości usług związanych z produkcją, wzrost jakości i wartości nieruchomości,
 • poprawa stanu środowiska na obszarze Parku – dzięki powstaniu nowych instalacji wodno-ściekowych oraz termomodernizacji hali (poprawa bilansu energetycznego, oszczędność w zużyciu energii zużywanej do ogrzewania, ograniczenie emisji hałasu)
 • rewitalizacja zabytkowych obiektów przemysłowych objętych ochroną konserwatorską
 • utworzenie nowych miejsc pracy w nowo wybudowanym obiekcie biurowo-konferencyjnym o wysokim standardzie klasy A (przystosowanym dla osób poruszających się na wózkach)
Skip to content