Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.01.2020 dot. zamówienia – Budowa Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10 (nr sprawy: BM.081.1.2018/5)

DOZAMEL Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu pn. „Budowa Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie DOZAMEL Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 31.12.2019 r., upublicznione w Bazie Konkurencyjności, dotyczące zamówienia „Pełnienie obowiązków Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem polegającym na budowie Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10,” informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma:

Biuro Inwestorskie Janusz Rybka,
ul. Idzikowskiego 32a/3, 54-129 Wrocław
z ceną netto:  96 600 zł
cena brutto:   118  818,00 zł

Uzasadnienie wyboru:
Na podstawie przeprowadzonej procedury został wybrany oferent, który jako jedyny złożył ofertę. Wybrany oferent spełnił warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, spełnia wymagania w nim zawarte oraz w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z załączoną tabelą poniżej:

Lp. Nazwa oferentaData wpływu ofertyWyrażona procentowo waga danego kryterium (W)Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1.Biuro Inwestorskie Janusz Rybkaul. Idzikowskiego 32a/354-129 Wrocław15.11.2020do godz. 10.00100%10 punktów

W związku z powyższym z w/w Oferentem zostanie zawarta umowa. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną (email).

Pliki do pobrania:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.01.2020 – pdf

Prześlij artykuł poprzez:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
image_pdfimage_print