Polityka Ochrony Danych Osobowych

Kandydaci do pracy

 

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy w DOZAMEL Sp. z o.o.

Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO”.

1.    KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH ?

Administratorem Państwa danych osobowych jest DOZAMEL Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, jako pracodawca, nr KRS 0000085139, nr NIP: 8960001014, tel. 71 35 65 701, e‑mail: sekretariat@dozamel.pl.

2.    INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych na email: iod@dozamel.pl lub listownie pod adresem pocztowym wskazanym pkt 1.

3.    W JAKIM CELU i  NA JAKIEJ PODSTAWIE BĘDĄ PRZETWARZANE PANI/PANA DANE OSOBOWE

Pani/Pana dane osobowe zawarte w  dokumentach aplikacyjnych w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].

Jeżeli z własnej inicjatywy podacie Państwo w dokumentach aplikacyjnych dane wykraczające poza katalog określony przepisami prawa pracy (np. zdjęcie lub inne dodatkowe dane), podanie tych danych zostanie potraktowane jako Pani/Pana dobrowolna zgoda[3] na ich przetwarzanie. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Pracodawca może przetwarzać Państwa dane osobowe również w kolejnych naborach pracowników pod warunkiem, że wyrażą Państwo na to dodatkową zgodę[3], rozumianą jako wpisanie w treści CV oświadczenia zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DOZAMEL Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w kolejnych naborach prowadzonych przez okres 6 miesięcy po zakończeniu bieżącej rekrutacji.” (data, podpis kandydata). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach rekrutacyjnych zawarli Państwo swoje dane osobowe szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej) konieczna będzie Państwa zgoda[4] na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji – w celu wyrażenia takiej zgody konieczne jest wpisanie w treści CV odrębnego Państwa oświadczenia zgody: „Wyrażam świadomą zgodę rozumianą zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO na przetwarzanie przez DOZAMEL Sp. z o.o. moich szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych do nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia.” (data, podpis kandydata). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. W przypadku braku  powyższego oświadczenia zgody, dokument zawierający takie dane osobowe nie będzie mógł być przetwarzany w procesie rekrutacji i zostanie trwale usunięty ze zgłoszenia aplikacyjnego.
___________________________________________
[1] Art. 221 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369)

[2] art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zwz. z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

[3] Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

[4] Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO

4.    JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE ?

Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji – dane będą przechowywane do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Po upływie ww. okresów dane osobowe zostaną usunięte/zniszczone.

5.    KOMU PANI/PANA  DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ UJAWNIANE ?

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

a)     organom władzy publicznej lub podmiotom publicznym uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa (np. sądy, Policja);

b)    podwykonawcom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług, w szczególności usług: rekrutacyjnych – www.pracuj.pl (Grupa Pracuj Sp. z o.o., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, NIP: 527-274-96-31), serwisowych dla systemów informatycznych, audytów, niszczenia nośników zawierających dane osobowe, pocztowych lub kurierskich.

 6.    JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, w zakresie swoich danych osobowych mają Państwo prawa do:

a)     dostępu do treści danych osobowych, w tym otrzymania kopii, na podstawie art. 15 RODO;

b)    sprostowania nieprawidłowych danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;

c)     usunięcia danych osobowych (tzw. bycia zapomnianym) na podstawie art. 17 RODO;

d)    ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych w art. 18 RODO;

e)    sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO wskazanych w pkt 3 – na podstawie art. 21 RODO;

f)      w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody – cofnięcia udzielonych poszczególnych zgód w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania zrealizowanego do czasu wycofania zgody, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z przysługującego Państwu prawa prosimy o przesłanie na adres email: iod@dozamel.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora informacji zawierającej Pani/Pana imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz opis żądania.

7.    PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.    CZY PODANIE PRZEZ PANA/PANIĄ DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE ?

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest związane z Państwa dobrowolnym udziałem w postępowaniu rekrutacyjnym i jest niezbędne, aby w nim uczestniczyć. Podanie innych danych niż wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa jest dobrowolne, a ich podanie nie ma wpływu na Państwa udział w prowadzonej rekrutacji.

9.    INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. w taki, który mógłby skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w oparciu o te dane, w tym decyzji opartych na profilowaniu danych.

 

Prześlij stronę za poprzez:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email