dozamel obraz wyrozniajacy logo

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych „DOZAMEL” Sp. z o.o. we Wrocławiu

stanowi załącznik nr 1 do Uchwały nr IX/40/2021 Rady Nadzorczej z dnia 22 kwietnia 2021 r.

RADA NADZORCZA
Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych
„DOZAMEL” Sp. z o.o.
we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10

Działając na podstawie § 23 ust. 3 pkt 3 Umowy Spółki, w związku z uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza

ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko
Członka Zarządu „DOZAMEL” Sp. z o.o.

1. Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego muszą spełniać łącznie następujące warunki:

1) posiadać wykształcenie wyższe lub wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

4) spełniać inne niż wymienione w ppkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

5) być niekaranym,

6) nie posiadać statusu podejrzanego lub oskarżonego w postępowaniu karnym lub karno-skarbowym,

7) korzystać z pełni praw publicznych,

8) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego nie mogą:

1) pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnieni w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2) wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3) być zatrudnieni przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

4) pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

5) prowadzić aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności Spółki.

3. Zgłoszenie kandydata winno zawierać:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (wydane nie wcześniej niż 14 dni przed publikacją ogłoszenia),

4) własnoręcznie podpisane oświadczenia o:

a) posiadaniu wykształcenia wyższego lub wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) co najmniej pięcioletnim stażu pracy,

c) co najmniej trzyletnim doświadczeniu na stanowisku określonym w ogłoszeniu,

d) braku wszczętych lub toczących się postępowań karnych i karno-skarbowych przeciwko kandydatowi,

e) spełnianiu warunków określonych w pkt 2,

f) korzystaniu z pełni praw publicznych,

g) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

h) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,

i) wyrażeniu zgody na przetwarzanie ujawnionych w zgłoszeniu aplikacyjnym (w tym w wymaganych dokumentach lub oświadczeniach) danych osobowych dotyczących kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Kandydatowi przysługuje prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, bez podawania przyczyn, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem uczestnictwa w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu spółki DOZAMEL Sp. z o.o.,

j) zapoznaniu się z treścią „Klauzuli informacyjnej RODO dotyczącej przetwarzania danych osobowych kandydatów na członków organu zarządzającego spółki DOZAMEL Sp. z o.o.” dostępnej w ogłoszeniu, na formularzu, o którym mowa w lit. i),

k) adresie do korespondencji, numerze telefonu i adresie e-mail do kontaktów w trakcie trwania postępowania kwalifikacyjnego.

4. Oświadczenia kandydata, o których mowa w pkt 3, kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale. Do zgłoszenia należy dołączyć – w kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez kandydata – dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia wyższego, co najmniej pięcioletni staż pracy oraz wymagane doświadczenie na stanowiskach określonych w pkt 1 ppkt 3. Kandydat, którego zgłoszenie spełnia wymogi formalne może być poproszony o przedstawienie oryginałów dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

5. Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółki, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, w Sekretariacie Zarządu, budynek A1, II piętro, w dniach roboczych w godzinach 8:00 – 15:00, w terminie do dnia 6 maja 2021 r.
Rozpatrywane będą również zgłoszenia przesłane listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: Rada Nadzorcza Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych „DOZAMEL” Sp. z o.o. z we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, w terminie wskazanym powyżej. O dochowaniu terminu złożenia zgłoszenia decydowała będzie data doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki w terminie wskazanym powyżej.

6. Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki Dolnośląskie Zakłady Usługowo Produkcyjne „DOZAMEL” Sp. z o.o. – nie otwierać”

7. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone (doręczone) po upływie terminu nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

8. Otwarcia i oceny formalnej zgłoszeń dokona w dniu 13 maja 2021r. upoważniony członek Rady Nadzorczej.

9. Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych nastąpi w terminie od 19 maja 2021r. do 21 maja 2021 r. w siedzibie Spółki przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zapewniających emisję obrazu oraz głosu. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie oraz przy pomocy poczty elektronicznej o dokładnym terminie i miejscu rozmowy, co najmniej na trzy dni przed jej terminem. Niestawienie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną lub niedokonanie przez kandydata połączenia przy wykorzystaniu w/w środków bezpośredniego porozumiewania, oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym, chyba że istnieją obiektywne okoliczności usprawiedliwiające nieobecność kandydata lub nie dokonanie przez kandydata połączenia, takie jak siła wyższa lub wypadek losowy.

10. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko Członka Zarządu będzie w szczególności:

1) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka;

2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

3) znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;

4) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce;

5) wiedza w zakresie: rachunkowości zarządczej, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa;

6) wiedza w zakresie marketingu.

11. W przypadku zgłoszenia kandydatury przez pełniącego dotychczas funkcję Prezesa/Członka Zarządu Spółki, przedmiotem postępowania będzie również ocena działalności kandydata za okres ostatniej kadencji. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów jednakowej liczby punktów, Rada Nadzorcza przeprowadza dodatkowe rozmowy kwalifikacyjne.

12. Kandydatom zainteresowanym złożeniem zgłoszenia w postępowaniu kwalifikacyjnym zostanie udostępniona, na ich prośbę, „Informacja o Spółce”.

Informacja o Spółce” będzie dostępna do wglądu w dniach od 26 kwietnia 2021 r. do dnia 6 maja 2021 r. w Sekretariacie Zarządu, budynek A1, II piętro, w godzinach 8:00-15:00, lub poprzez wysłanie zapytania na adres e-mail: sekretariat@dozamel.pl

13. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie, bez podania przyczyn.

14. Rada Nadzorcza pisemnie, listem poleconym, poinformuje kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego niezwłocznie po jego zakończeniu, zwracając jednocześnie złożone przez kandydata dokumenty. Dokumentacja złożona w postępowaniu kwalifikacyjnym przez kandydata wybranego na stanowisko Członka Zarządu pozostaje w Spółce.

 


 

Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na członków organu zarządzającego spółki DOZAMEL Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119/1 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO), informujemy:

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DOZAMEL Sp. z o.o. (dalej: DOZAMEL) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, nr KRS 0000085139, nr NIP: 8960001014. Kontakt z administratorem: tel. 71 35 65 701, e-mail: sekretariat@dozamel.pl.

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych na email: iod@dozamel.pl lub listownie pod adresem pocztowym siedziby administratora.

3. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE BĘDĄ PRZETWARZANE PANI/PANA DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:

1) przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego z Pani/Pana udziałem, którego celem jest wyłonienie kandydata na członka Zarządu DOZAMEL zgodnie z wymogami ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym, w oparciu o Pani/Pana dobrowolną i świadomą zgodę na przetwarzanie danych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z postępowaniem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO: ustawy Kodeks spółek handlowych, ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym i uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 4 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki;

Przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego obejmuje w szczególności: zbieranie, utrwalanie i przechowywanie danych zawartych w zgłoszeniach kandydatów, ich przeglądanie, organizowanie i wykorzystywanie w postępowaniu, w szczególności w celu sprawdzenia zgłoszeń pod względem spełnienia wymogów formalnych, kwalifikacji do etapu rozmów kwalifikacyjnych, odbycia rozmów kwalifikacyjnych, tworzenia rankingu/rankingów kandydatów, wyłonienia najlepszego kandydata do pełnienia funkcji członka Zarządu, kontaktowania się z kandydatami, poinformowania kandydatów o wynikach postępowania, sporządzenia protokołu Rady Nadzorczej z przeprowadzonego postępowania oraz poinformowania o wynikach wspólników spółki, usuwanie i niszczenie danych po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

2) zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – do której niniejsza klauzula informacyjna stanowi odrębne oświadczenie;

3) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności z: ustawy z dnia 9 czerwca 2016 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tzw. „ustawa kominowa“), przepisów o ubezpieczeniu społecznym, przepisów o ubezpieczeniu zdrowotnym, przepisów podatkowych;

4) obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interes administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE PANI/PANA DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania postępowania kwalifikacyjnego na aplikowane stanowisko w zarządzie spółki.

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani, zostaną im niezwłocznie zwrócone listem poleconym wraz z informacją o wynikach postępowania kwalifikacyjnego.

Dane osobowe wszystkich kandydatów zawarte w protokole Rady Nadzorczej z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego będą przechowywane przez okres maksymalnie 25 lat.

Dokumentacja złożona w postępowaniu kwalifikacyjnym przez kandydata wybranego na stanowisko członka Zarządu, z którym zostanie zawarta umowa, pozostaje w Spółce i będzie przechowywana wraz z zawartą umową przez okres wynikający z przepisów obowiązującego prawa.

W przypadku zaistnienia wzajemnych roszczeń, okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych może zostać wydłużony do czasu prawomocnego zakończenia sporu.

Po okresie przechowywania danych osobowych u administratora, Pani/Pana dane osobowe zgodnie z wewnętrznymi regulacjami administratora, w zależności od kategorii archiwalnej zostaną zniszczone lub przekazane do archiwum państwowego.

5. KOMU PANI/PANA DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ UJAWNIANE?

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

W związku z realizacją celów, o których mowa powyżej, dane osobowe Kandydata mogą być ujawniane:

a) członkom Rady Nadzorczej DOZAMEL Sp. z o.o.;

b) Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. – Biuro Inwestycji Kapitałowych oraz Biuro Zarządzania i Restrukturyzacji Majątku Skarbu Państwa – w zakresie obowiązku poinformowania o wynikach postępowania kwalifikacyjnego oraz o powołaniu kandydata na stanowisko członka Zarządu Spółki, jak również przesłania uchwały Rady Nadzorczej wraz z protokołem z postępowania kwalifikacyjnego, wynikającego z zasad nadzoru właścicielskiego;

c) organom władzy publicznej lub podmiotom publicznym uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, w szczególności: Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Krajowej Administracji Skarbowej, komornikom sądowym, organom ścigania, sądom itp.;

d) podwykonawcom przetwarzającym je na zlecenie administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie, w szczególności usług: teleinformatycznych – dostarczanie lub utrzymanie systemów teleinformatycznych, hostingu, obsługi prawnej, audytów, niszczenia/utylizacji nośników zawierających dane osobowe;

e) operatorom świadczącym usługi przewozu – pocztowym, firmom kurierskim itp.;

f) bankom, w których administrator posiada rachunki bankowe lub innym instytucjom, w zakresie dokonywanych płatności i wzajemnych rozliczeń;

g) przedsiębiorcom świadczącym usługi obsługi prawnej oraz organom wymiaru sprawiedliwości – w razie ustalania, dochodzenia roszczeń przez administratora lub obrony przed roszczeniami.

6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, na podstawie RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do treści danych osobowych, w tym otrzymania kopii, zgodnie z art. 15 RODO;

b) sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;

c) usunięcia danych osobowych (tzw. bycia zapomnianym) zgodnie z art. 17 RODO;

d) ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych w art. 18 RODO;

e) wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku gdy administrator przetwarza dane osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

f) prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody w myśl RODO art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl RODO art. 6 ust. 1 lit. b) oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

g) w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody – cofnięcia udzielonych poszczególnych zgód w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania zrealizowanego do czasu wycofania zgody, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z przysługującego Państwu prawa prosimy o przesłanie na adres email: iod@dozamel.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora informacji zawierającej Pani/Pana imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz opis żądania.

7. INFORMACJA O PRAWIE WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. CZY PODANIE PRZEZ PANA/PANIĄ DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

W kontekście realizacji celu, jakim jest przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, podanie przez Pani/Pana danych osobowych w procesie postępowania kwalifikacyjnego jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu, a ich niepodanie uniemożliwi Pani/Panu udział w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy z wybranym kandydatem oraz wymaganych przez przepisy obowiązującego powszechnie prawa związane z umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy oraz wykonywania obowiązków ciążących na administratorze wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia lub wykonywania lub rozliczania umowy.

Podanie innych danych jest dobrowolne.

9. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. w taki, który mógłby skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w oparciu o te dane, w tym decyzji opartych na profilowaniu danych.

 

Pliki do pobrania:

  1. Oświadczenie Członek Zarządu – pdf

Prześlij artykuł poprzez:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp