dozamel obraz wyrozniajacy logo

Ogłoszenie o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania udziałów

Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych
„Dozamel” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu ul. Fabryczna 10

Na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181, z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. z 2020 r. poz. 2222)

ogłasza się o przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania uprawnionym pracownikom

14700 (słownie: czternaście tysięcy siedemset) udziałów Spółki Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne „Dozamel” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, każdy w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych).

  1. Umowy nieodpłatnego zbycia udziałów można zawierać od dnia 19 kwietnia 2021r. w Biurze Zarządzania Zasobami Ludzkimi bud. A1 wejście główne, parter pok. nr 3 w godzinach od 9.00 do 14.00.

2. Osoby zgłaszające się w celu zawarcia umowy nieodpłatnego nabycia udziałów winny legitymować się aktualnym dowodem osobistym lub innym aktualnym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

3. W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa osoba uprawniona może wyznaczyć pełnomocnika do wykonania w jej imieniu wszystkich czynności niezbędnych do nieodpłatnego nabycia udziałów. Wzór pełnomocnictwa można uzyskać na stronie internetowej dozamel.pl lub w siedzibie Spółki bud. A1, parter pok. nr 3.

4. Spadkobiercy uprawnionych pracowników mogą zrealizować prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów o ile przedstawią prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Informacje szczegółowe można uzyskać w Spółce (nr telefonu 71/3565564).

5. Prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów Spółki może być realizowane przez uprawnionych pracowników do dnia 24 lutego 2022r. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów wygasa z wyjątkiem spadkobierców uprawnionych pracowników spełniających warunki, o których mowa w art. 38c ust 5 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.

Z uwagi na pandemię koronawirusa SARS-Cov-2 umowy będą zawierane tylko z osobami, które wcześniej zarezerwowały termin i godzinę, dzwoniąc pod nr telefonu 71/ 35 65 564.

Osoby przebywające na terenie Spółki zobowiązane są do przestrzegania obostrzeń epidemicznych, tzn.: maseczka, dystans, dezynfekcja.

Dodatkowe telefony informacyjne:
71/ 35 65 738, 71/ 35 65 742, 71/ 35 65 892
E-mail kontaktowy: udzialy@dozamel.pl

Załączniki:

Prześlij artykuł poprzez:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp