dozamel obraz wyrozniajacy logo

Ogłoszenie o prawie do nieodpłatnego nabycia udziałów Spółki DOZAMEL

Zarząd Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych „Dozamel” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ul. Fabryczna 10, działając na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181 z późn.zm.) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. z 2017r. poz. 2283),informuje, iż:

  1. Lista uprawnionych pracowników obejmująca okresy zatrudnienia w przedsiębiorstwie państwowym, jego poprzedniku, spółce oraz łączny okres zatrudnienia w tych podmiotach udostępniona zostanie do wglądu osobom uprawnionym w dniu 9 grudnia 2019r. od godz. 9.00  w siedzibie Spółki  we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10, bud. A1, piętro 2, pok. 204-205  (Dział Kadr i Płac).
  2. Uprawnieni pracownicy, którym wadliwie określono ich okres zatrudnienia mogą złożyć pisemne reklamacje w terminie 14 dni od dnia udostępnienia listy, o której mowa w pkt 1, tj. do dnia 23 grudnia 2019r.  w siedzibie Spółki, we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10, bud. A1 piętro 2, pok. 220 (Kancelaria Spółki).
  3. Do reklamacji należy dołączyć dokumenty poświadczające kwestionowany okres zatrudnienia.
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w formie pisemnej w terminie 14 dni od jej złożenia przez komisję powołaną przez zarząd spółki. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje tok postępowania reklamacyjnego.
  5. Prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów Spółki może być realizowane do dnia 24 lutego 2022r.  Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów wygasa.
  6. O przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania udziałów osoby uprawnione zostaną poinformowane odrębnym ogłoszeniem, które Spółka opublikuje w imieniu Ministra  Rozwoju  na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw gospodarki.

Ogłoszenie będzie również wywieszone w siedzibie Spółki. 

Administratorem Twoich danych osobowych jest DOZAMEL Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, nr KRS 0000085139, nr NIP: 8960001014, nr Regon: 931085872, tel. 71 35 65 701, e mail: sekretariat@dozamel.pl, www.dozamel.pl. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym w sprawach przetwarzania danych osobowych możesz się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: iod@dozamel.pl lub listownie kierując korespondencję na adres pocztowy wskazany. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2181) oraz przepisów wykonawczych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Pełna treść „Klauzuli informacyjnej RODO o przetwarzaniu danych osobowych uprawnionych pracowników, którzy złożyli oświadczenia o zamiarze nieodpłatnego nabycia udziałów DOZAMEL Sp. z o.o.” dostępna jest na stronie internetoweej, wybierając kategorię danych osobowych „Pracownicy uprawnieni do nieodpłatnego nabycia udziałów DOZAMEL Sp. z o.o.”.

Prześlij artykuł poprzez:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp