Ogłoszenie o postępowaniu nr ZNM 37.2022 AP  

W związku z postępowaniem nr  ZNM 37.2022 AP  prowadzonym w sprawie wyłonienia Wykonawcy na świadczenie usług porządkowych w pomieszczeniach firmy Dozamel Sp. z o.o. przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu, zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w postępowaniu i złożenia oferty.

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzątanie powierzchni biurowych, części wspólnych, kuchni, sanitariatów a także innych powierzchni wskazanych przez Zamawiającego przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu. Całkowita powierzchnia do sprzątania na obecną chwilę wynosi powyżej 7000 m2:

a. powierzchnia biurowa, sala restauracyjna – 3490 m2

b. kuchnie i sanitariaty  –  990 m2

c. powierzchnie wspólne: klatki schodowe, korytarze, schody; tarasy, szatnie – 2964 m2

Gwarantowana minimalna ilość przez cały okres trwania umowy to 3000 m2

2. Umowa zostanie zawarta na okres 2 lat, począwszy od 01.01.2023r.

W ramach świadczonych usług sprzątania oferent składa ofertę  tylko i wyłącznie na formularzu cennika  – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia, w podziale na 5 kategorii  sprzątanych powierzchni z uwzględnieniem częstotliwości sprzątania.

Ofertę należy złożyć podając cenę netto za m2 sprzątanej powierzchni  (kolumna nr 5). Jako jednostkę rozliczeniową należ przyjąć 1 miesiąc. Kolumna nr 5 musi być wypełniona w sposób kompletny (warunek prawidłowości złożonej oferty).

UWAGA :

Wykonawca ubiegajacy się o udzielenie zamówienia na przedmiotowe prace, zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem swojej oferty.

Zamawiający umożliwi odbycie wizji lokalnej w terenie, na którym ma być wykonywana usługa sprzątania, po wcześniejszym – telefonicznym lub mailowym – umówieniu się. 

Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia oferty przez Zamawiającego jest pisemne określenie przez Wykonawcę dodatkowych warunków świadczenia usługi sprzątania:

 1. dane oferenta wraz ze wskazaniem potencjału kadrowego i sprzętowego (ilość pracowników przeznaczonych do realizacji usługi, rodzaj i ilość sprzętu).
 2. Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prac objętych umową do wartości 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych).
 3. Parafowany wzór umowy,
 4. Parafowane Ogólne Warunki Udzielenia Zamówienia,
 5. Podpisane oświadczenia o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych i oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej,
 6. Informację na temat możliwości udzielenia odpisów na PFRON w wysokości 2500 PLN/m-c.

Kryteria oceny oferty:

 1. cena za m2 sprzątanej powierzchni – kryterium główne,
 2. udzielenie odpisów na PFRON w wysokości 2500 PLN/m-c – kryterium pomocnicze.

Składając ofertę Wykonawca jednocześnie zapewnia:

 1. Gwarancję niezmienności cen jednostkowych, podanych w ofercie przez okres obowiązywania umowy.
 2. Wykonanie przedmiotu zamówienia przez osoby posiadające stosowne uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, zgodnie z obowiązującym prawem.
 3. Po wyborze Wykonawcy, a przed podpisaniem umowy o realizację usługi, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram wykonywania prac  według wzoru określonego przez Zamawiającego.

Ofertę cenową oraz Parafowany wzór umowy, Ogólne Warunki Udzielania Zamówień, dane oferenta wraz ze wskazaniem potencjału kadrowego i sprzętowego, podpisane oświadczenia zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych i przeprowadzeniu wizji lokalnej  należy złożyć w siedzibie firmy DOZAMEL Sp. z o.o., 53 – 609 Wrocław, ul. Fabryczna 10, sekretariat Zarządu firmy (II piętro budynku A1), do dnia 28.11.2022  do godz.14.00).

W związku z prowadzoną procedurą, oferenci mogą zadawać pytania w przedmiocie postępowania. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania Oferentów zadane przed dniem 21.11.2022 godz. 12.00

Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest  Artur Poradzisz , e-mail: a.poradzisz@dozamel.pl tel: 661 780 011

Załączniki do ogłoszenia:

Ogólne warunki udzielania zamówień

oświadczenie – wizja lokalna

wzór umowy – usluga sprzątania

załącznik nr 2 – formularz ofertowy (cennik)

Załącznik-A_Klauzula-RODO_dla-Oferenta-Wykonawcy-Dostawcy-Partnera-Kontr…

Załącznik-B_Klauzula-RODO-dla-Pracownikow-i-innych-Osob-Kontrahenta_F

Załącznik-C_Oswiadczenia-RODO-Oferenta-Wykonawcy-Dostawcy-Partnera-Kontrahenta_F

 

Prześlij artykuł poprzez:

image_pdfimage_print