Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.01.2020r. (Nr sprawy: BM.081.1.2018/5)

DOZAMEL Sp. z o.o. informuje, że w ramach realizowanego projektu pn. „Budowa Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie DOZAMEL Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10”
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6. Promowanie
wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii
elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji,
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 11.10.2019r., zamieszczone w
Bazie Konkurencyjności dotyczące wyboru wykonawcy dla realizacji
zamówienia Pełnienie obowiązków Nadzoru
Inwestorskiego nad zadaniem polegającym na budowie Wysokosprawnej
Kogeneracji Gazowej na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul.
Fabrycznej 10″.

Komisja dokonała publicznego otwarcia ofert w dniu 15.01.2020 r. o godz. 10:15.

Na realizacje przedmiotowego zamówienia w wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie wpłynęła jedna oferta:

Nr oferty Nazwa i Adres Wykonawcy Cena brutto
1 Biuro Inwestorskie Janusz Rybka
ul. Idzikowskiego 32a/3
54-129 Wrocław
 
118 818, 00 zł

Pliki do pobrania:
Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.01.2020 – pdf