Gaz

Dokumenty do pobrania:

Dane kontaktowe – Centrum Usług Energetycznych:

Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne Dozamel Sp. z o.o.

Centrum Usług Energetycznych

ul. Fabryczna 10, budynek D5

53-609 Wrocław

Telefon dyżurny Centrum Usług Energetycznych: + 48 609 756 935

Telefony stacjonarne: 71 356 50 07, 71 356 50 08, 71 356 56 22

Fax: 71 355 27 76

E-mail: cun@dozamel.pl

Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne DOZAMEL Sp. z o.o. prowadzą działalność m.in. w zakresie obrotu i dystrybucji paliwa gazowego sieciami średniego i niskiego ciśnienia na terenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego, znajdującego się na obszarze miasta Wrocławia.

Na prowadzoną działalność posiadamy następujące koncesje, wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

  • w zakresie obrotu paliwami gazowymi – koncesja nr OPG/2/459/U/1/99/RG na okres od 15 marca 1999 r. do 31 grudnia 2030 r.
  • w zakresie dystrybucji paliw gazowych – koncesja nr PPG/2/459/W/1/2/99/RG na okres od 15 marca 1999 r. do 31 grudnia 2025 r.

Aktualności:

2023-04-26

Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazowej

Uprzejmie informujemy, że Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne DOZAMEL Sp. z o.o. jako Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazowego (OSD) publikuje na swojej stronie internetowej projekt nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESDg) poddając powyższy projekt procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 Ustawy – Prawo energetyczne.

Ewentualne uwagi należy zgłaszać w terminie do dnia 26.05.2024 r. przesyłając wypełniony formularz na adres poczty elektronicznej : CUN@dozamel.pl

Prosimy o zgłaszanie uwag wyłącznie na zamieszczonym wraz z projektem nowej IRiESDg Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu.

2023-04-13

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.05.2023 r. ulegają zmianie ceny stawek i opłat za dystrybucję gazu ziemnego wysokometanowego przez „Dozamel” Sp. z o.o.

Zmiana taryfy dla dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR.4212.8.2022.459.XV.HK i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Paliwa gazowe nr 49(2713) z dnia 12 kwietnia 20123 r.

Treść taryfy oraz stawki opłat znajdują się w zakładce „Taryfa dla gazu ziemnego – dystrybucja.”

2022-12-02

Przypominamy, że w Dzienniku Ustaw 2022 r. (poz. 2180) opublikowano Ustawę o zmianie Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych Ustaw z dnia 7 października 2022r. Aktem tym wprowadzono zmianę do ustawy o VAT w zakresie wydłużenia okresu stosowania obniżonych stawek, wprowadzonych tymczasowo w ramach zw. „tarczy antyinflacyjnej” od 1 lutego 2022 r.

Zgodnie z art. 9 powołanej ustawy, okres stosowania stawki VAT 0% na podstawie art. 146da w ust. 1 ustawy o VAT, stawki 5% w oparciu o art. 146db oraz stawki 8% z art. 146dc, zakończy się nie 31.10, lecz 31 grudnia 2022 r.

2022-12-02

Przypominamy, że w Dzienniku Ustaw 2022 r. (poz. 2180) opublikowano Ustawę o zmianie Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych Ustaw z dnia 7 października 2022r. Aktem tym wprowadzono zmianę do ustawy o VAT w zakresie wydłużenia okresu stosowania obniżonych stawek, wprowadzonych tymczasowo w ramach zw. „tarczy antyinflacyjnej” od 1 lutego 2022 r.

Zgodnie z art. 9 powołanej ustawy, okres stosowania stawki VAT 0% na podstawie art. 146da w ust. 1 ustawy o VAT, stawki 5% w oparciu o art. 146db oraz stawki 8% z art. 146dc, zakończy się nie 31.10, lecz 31 grudnia 2022 r.

2022-07-27

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 14 lipca 2022 r. (poz. 1488) opublikowana została ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Aktem tym wprowadzona została zmiana do ustawy o VAT w zakresie wydłużenia okresu stosowania obniżonych stawek, wprowadzonych tymczasowo w ramach tzw. „tarczy antyinflacyjnej” od 1 lutego 2022 r.

Zgodnie z art. 53 powołanej ustawy, okres stosowania stawki VAT 0% na podstawie art. 146da w ust. 1 ustawy o VAT, stawki 5% w oparciu o art. 146db oraz stawki 8% z art. 146dc, zakończy się nie 31 lipca br., lecz 31 października 2022 r.

Informujemy, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, Odbiorca, który zalicza się do jednej lub więcej grup wymienionych w art. 1 ust. 1 Ustawy winien złożyć do Dostawcy oświadczenie.

2022-02-16

Informujemy, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, Odbiorca, który zalicza się do jednej lub więcej grup wymienionych w art. 1 ust. 1 Ustawy winien złożyć do Dostawcy oświadczenie.

2022-02-03

Uprzejmie informujemy, że:

  1. zgodnie z zapisami art. 89 ust. 1 pkt. 15b Ustawy o podatku akcyzowym t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 143, zmianie uległa stawka podatku akcyzowego w zakresie pozostałych paliw opałowych gazowych i wynosi obecnie 1,38 zł/GJ,
  2. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. obniżoną do wysokości 8% stawkę podatku stosuje się do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu gazu ziemnego (CN 2711 21 00). Jednocześnie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. stawka podatku VAT w zakresie dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu gazu ziemnego (CN 2711 21 00) zostanie obniżona do wysokości 0%.

Dokumenty do pobrania:

Skip to content