Energia elektryczna

Dokumenty do pobrania:

Dane kontaktowe – Centrum Usług Elektrycznych:

Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne Dozamel Sp. z o.o.

Centrum Usług Elektrycznych

ul. Fabryczna 10, budynek D5

53-609 Wrocław

Dyżurny Elektryk +48 601 760 927

Telefony stacjonarne: 71 35 65 355

Fax: 71 355 27 76

E-mail: energia@dozamel.pl

Aktualności:

2022-11-24

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku” weszła w życie 4 listopada 2022 roku.

Dzięki niej cena prądu w 2023 roku dla określonych grup odbiorców nie będzie mogła być wyższa niż maksymalna cena prądu wskazana w Ustawie. Ochroni to odbiorców energii przed podwyżkami.

Ustawa określa także zasady stosowania maksymalnej ceny dla konkretnych grup odbiorców.

Kto należy do grupy 1 i  2:
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy Prawo Przedsiębiorców, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady (UE), producent rolny (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit b-c Ustawy ) – w zakresie energii elektrycznej zużytej na potrzeby podstawowej działalności – pod warunkiem złożenia Oświadczenia.

Klienci z tej grupy muszą złożyć Oświadczenie.

Maksymalna cena prądu dotyczy energii elektrycznej zużytej na potrzeby podstawowej działalności.

Kto należy do grupy 3:

Jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty świadczące usługi na rzecz tych jednostek wymienione w Ustawie (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit d Ustawy [1]).

Klienci z tej grupy muszą złożyć Oświadczenie.

Grupa 4 Kto należy do grupy:

Inne podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit e Ustawy  w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby wykonywania określonych w Ustawie celów użyteczności publicznej.

Dla odbiorców z Grupy 1,2,3,4 maksymalna cena prądu wynosi 785 zł/MWh

Maksymalna cena prądu dotyczy energii elektrycznej zużytej na potrzeby wykonywania określonych w Ustawie zadań zleconych i zadań własnych.

Załączone pliki do pobrania:​

Wzór oświadczenia – pdf

Oświadczenie składane przez odbiorców uprawnionych – pdf

2022-01-18

W wykonaniu obowiązku art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2021. 716 t.j.) Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne „Dozamel” sp. z o.o. uprzejmie informuje o:

  1. Zmianie cen energii elektrycznej dla sprzedaży oraz sprzedaży rezerwowej, zawartych w Taryfie dla energii elektrycznej DZUP „Dozamel” sp. z o.o., zatwierdzonej przez Zarząd Spółki. Aktualna Taryfa dla energii elektrycznej umieszczona jest na stronie internetowej www.dozamel.pl w zakładce usługi / dostawa mediów / energia elektryczna.
  2. Zmianie stawki opłaty kogeneracyjnej – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 listopada 2021 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2022, wysokość stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2022 wynosi 4,06 zł/MWh.
  3. Zmianie stawki opłaty OZE – zgodnie z informacją Prezesa URE nr 66/2021 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wysokości stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2022, stawka opłaty OZE, obowiązująca w roku 2022 wynosi 0,90 zł/MWh.
  4. Zmianie stawki opłaty mocowej – zgodnie z informacją Prezesa URE nr 56/2021 w sprawie stawek opłaty mocowej na rok 2022, od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w odniesieniu do odbiorców końcowych innych niż określonych w art. 89a ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. 2021.1854 t.j.) stawka opłaty mocowej wynosi 0,1026 zł/kWh.
  5. Zmianie stawki podatku akcyzowego – dzięki Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej ustawą z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2349) wprowadzono w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r. obniżony do 4,60 zł/MWh podatek akcyzowy na energię elektryczną.
  6. Zmianie stawki podatku VAT – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r. obniżoną do wysokości 5% stawkę podatku stosuje się do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu energii elektrycznej (CN 2716 00 00).

Pliki do pobrania:

Archiwum:

2020-08-07

Chcesz wziąć udział w Programie DSR – usłudze redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Sieci Przesyłowej? Sprawdź, jak uzyskać certyfikat ORed, który uprawni Cię do udziału w tym programie: 

Dozamel Sp z o.o. przypomina o obowiązku złożenia oświadczeń.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tzw. ustawa o cenach prądu) obowiązuje od 29 czerwca 2019 r.

Zgodnie z jej przepisami, zachowanie uprawnienia do stabilizacji cen prądu na poziomie 2018 r. w II półroczu 2019 r. przez odbiorców końcowych z następujących grup:

  • mikro i mali przedsiębiorcy,
  • szpitale,
  • jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne,
  • inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

wymaga złożenia przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego. Będzie to podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r.

IRiESD:

2022-05-12

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy – Prawo energetyczne, 08 kwietnia 2021 r. został przedstawiamy do konsultacji projekt Karty Aktualizacji IRiESD.

Raport z konsultacji, zawierający zgłoszone uwagi oraz sposób ich uwzględnienia, został zamieszczony na stronie internetowej pod adresem www.dozamel.pl.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych DOZAMEL Sp. z o.o. zatwierdził Kartę Aktualizacji nr 1/2022 i wprowadził ją do stosowania od dnia 01. 04.2022 r.

Pliki do pobrania:

2021-04-30

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy – Prawo energetyczne, 08 kwietnia 2021 r. został przedstawiamy do konsultacji projekt Karty Aktualizacji IRiESD.

Raport z konsultacji, zawierający zgłoszone uwagi oraz sposób ich uwzględnienia, został zamieszczony na stronie internetowej pod adresem www.dozamel.pl.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych DOZAMEL Sp. z o.o. zatwierdził Kartę Aktualizacji nr 5/2021 i wprowadził ją do stosowania od dnia 01 maja 2021 r.

Pliki do pobrania:

2021-04-08

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy – Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 23.04.2021 r. pocztą elektroniczną na adres: energia@dozamel.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do karty aktualizacji IRiESD.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne „DOZAMEL” Sp. z o.o. pełniące funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokonają zatwierdzenia aktualizacji instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag.

Wraz z publikacją nowej karty aktualizacji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

Pliki do pobrania:

2020-12-14

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy – Prawo energetyczne, 13 października 2020 r. został przedstawiamy do konsultacji projekt Karty Aktualizacji IRiESD.

Raport z konsultacji, zawierający zgłoszone uwagi oraz sposób ich uwzględnienia, został zamieszczony na stronie internetowej pod adresem www.dozamel.pl.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych DOZAMEL Sp. z o.o. zatwierdził Kartę Aktualizacji nr 4/2020 i wprowadził ją do stosowania od dnia 11 grudnia 2020 r.

Pliki do pobrania:

2020-11-13

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy – Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).
Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 27.11.2020 r. pocztą elektroniczną na adres: energia@dozamel.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do karty aktualizacji IRiESD.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne „DOZAMEL” Sp. z o.o. pełniące funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokonają zatwierdzenia aktualizacji instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag.
Wraz z publikacją nowej karty aktualizacji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

Pliki do pobrania:

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy –  Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF do pobrania poniżej).

 Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 29 marca 2019 r. pocztą elektroniczną na adres: energia@dozamel.pl . W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do karty aktualizacji IRiESD.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

 

Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne „DOZAMEL” Sp. z o.o. pełniące funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokonają zatwierdzenia aktualizacji instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag. Wraz z publikacją nowej karty aktualizacji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia. 

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy –  Prawo energetyczne 31 stycznia  2019 r. – został przedstawiamy do konsultacji projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF do pobrania poniżej).

Raport z konsultacji, zawierający zgłoszone uwagi oraz sposób ich uwzględnienia, został zamieszczony na stronie internetowej pod adresem www.dozamel.pl. 

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych DOZAMEL Sp. z o.o. zatwierdził Kartę Aktualizacji nr 1/2019 i wprowadził ją do stosowania od dnia 18 lutego 2019 r.