Energia elektryczna

Dokumenty do pobrania:

Dane kontaktowe – Centrum Usług Elektrycznych:

Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne Dozamel Sp. z o.o.

Centrum Usług Elektrycznych

ul. Fabryczna 10, budynek D5

53-609 Wrocław

Dyżurny Elektryk +48 601 760 927

Telefony stacjonarne: 71 35 65 355

Fax: 71 355 27 76

E-mail: energia@dozamel.pl

Aktualności:

2023-12-19

W wykonaniu obowiązku art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2021. 716 t.j.) Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne „Dozamel” sp. z o.o. uprzejmie informuje o:

    Zmianie cen energii elektrycznej dla sprzedaży oraz sprzedaży rezerwowej, zawartych w Taryfie dla energii elektrycznej DZUP „Dozamel” sp. z o.o., zatwierdzonej przez Zarząd Spółki. Aktualna Taryfa dla energii elektrycznej umieszczona jest na stronie internetowej www.dozamel.pl w zakładce usługi / dostawa mediów / energia elektryczna.

    Zmianie stawki opłaty kogeneracyjnej – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2024, wysokość stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2024 wynosi 6,18 zł/MWh.

    Zmianie stawki opłaty OZE – zgodnie z informacją Prezesa URE w sprawie wysokości stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2024, stawka opłaty OZE, obowiązująca w roku 2024 wynosi 0,0 zł/MWh.

    Zmianie stawki podatku akcyzowego –5,00 zł/MWh podatek akcyzowy na energię elektryczną.

Poniżej przytaczamy dla Państwa informacji artykuł pochodzący z serwisu internetowego Urzędu Regulacji Energetyki, opublikowany w dniu 15.09.2023 (z modyfikacją 15.09.2023), wyjaśniający zagadnienie opłaty za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego kraju, czyli tzw. opłaty mocowej.

Rynek mocy: Prezes URE wyliczył wysokość opłaty za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego kraju w 2024 roku

W styczniu 2021 roku na naszych rachunkach za prąd, w części pobieranej przez dystrybutorów, pojawiła się nowa pozycja – tzw. opłata mocowa. Wynika ona z przyjętej w 2017 roku ustawy o rynku mocy[1], która wprowadziła mechanizm wynagradzania wytwórców energii za gotowość dostarczania energii do sieci. Głównym uzasadnieniem wdrożenia nowych przepisów była potrzeba zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.

Opłatę można zatem nazwać opłatą za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego. Do końca września każdego roku Prezes URE oblicza i publikuje jej wysokość, bazując na przepisach ustawy o rynku mocy oraz na rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska.

    – Wysokość opłaty odzwierciedla płatności dla dostawców mocy, które zostały zakontraktowane w wyniku przeprowadzonych aukcji rynku mocy. Środki pozyskane z tej opłaty przeznaczane są na budowę nowych, modernizację i utrzymanie istniejących jednostek wytwórczych, a także aktywizację zarządzania zużyciem energii i uelastycznienie popytu na nią – tłumaczy Rafał Gawin, Prezes URE.

Dla kogo ryczałt a komu według indywidualnej krzywej poboru?

Opłatą zryczałtowaną – określoną w złotych na miesiąc i zależną od rocznego zużycia energii – objęci są:

 • wszyscy odbiorcy z grupy taryfowej G (w tym gospodarstwa domowe),
 • odbiorcy energii z grupy taryfowej C1, o mocy zamówionej do 16 kW.

Wysokość opłaty dla odbiorców innych niż ryczałtowi jest uzależniona od ilości energii zużytej przez nich w wybranych godzinach doby oraz indywidualnej krzywej poboru, czyli różnicy pomiędzy zużyciem energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania, a zużyciem w pozostałych godzinach doby. Ustawa wyróżnia cztery grupy odbiorców:

 • grupę, dla której wielkość różnicy między ilością energii zużytą w dni robocze w wybranych godzinach doby i poza tymi godzinami wynosi mniej niż 5 proc.,
 • grupę, dla której ta różnica wynosi nie mniej niż 5 proc. i mniej niż 10 proc.,
 • kolejną, gdzie różnica wynosi nie mniej niż 10 proc. i mniej niż 15 proc.,
 • grupę czwartą, gdzie wielkość różnicy wynosi nie mniej niż 15 proc.

Podział na grupy odbiorców według proporcji między zużyciem energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania i poza nimi jest istotny, ponieważ ma przełożyć się na większą stabilność poboru energii. Każdej z czterech grup o różnej stabilności przyporządkowany został współczynnik korygujący bazową stawkę opłaty mocowej. Waha się on od 0,17 w przypadku odbiorców o najbardziej „płaskim” profilu zużycia do 1 w przypadku odbiorców, którzy zużywają energię w sposób najmniej stabilny, tj. gdzie różnica między ilością energii zużytą w godzinach szczytowego zapotrzebowania i poza tymi godzinami wynosi więcej niż 15 proc. – wyjaśnia Rafał Gawin.

Takie rozwiązanie ma zachęcić odbiorców do świadomego zużywania prądu w ciągu doby, a tym samym może poprawić bilansowanie zapotrzebowania na energię, co z kolei zwiększy bezpieczeństwo jej dostaw.

Do końca 2027 r. będzie obowiązywał podział na odbiorców ryczałtowych, dla których wysokość opłaty mocowej jest uzależniona od rocznego poboru energii elektrycznej oraz pozostałych, dla których będzie ona uzależniona od poboru energii w godzinach ogłoszonych przez Prezesa URE jako godziny szczytowego zapotrzebowania[3]. Natomiast od 1 stycznia 2028 r. nie będzie już stawek ryczałtowych, a dla wszystkich odbiorców energii, włącznie z gospodarstwami domowymi, opłata mocowa będzie zależna od profilu zużycia (im stabilniejszy profil, tym niższa opłata).

Zatem w 2024 roku z możliwości korygowania odpowiednim współczynnikiem bazowej stawki opłaty mocowej będą mogli skorzystać odbiorcy przyłączeni do sieci średnich napięć (o napięciu wyższym niż 1 kV) oraz do sieci wysokich napięć.

 

Wysokość opłat w 2024 roku

Wyliczając wysokość opłaty mocowej na 2024 rok dla poszczególnych grup odbiorców, regulator – zgodnie ze wskazaniem ustawodawcy – bierze pod uwagę wartość kontraktów mocowych zawartych w ramach aukcji na 2024 rok, koszty wynikające z kontraktów wieloletnich zawartych w ramach wcześniejszych aukcji oraz koszty Zarządcy Rozliczeń.

W przypadku odbiorców z grup G oraz C1[4] będzie to stawka miesięczna, zależna od rocznego zużycia[5] energii elektrycznej, płatna za punkt poboru energii.

Tabela 1. Stawki opłaty mocowej w latach 2021-2024 dla odbiorców ryczałtowych w zależności od zużycia [w zł/miesiąc; wartość netto].

Dla zużycia

energii elektrycznej

Stawki opłaty mocowej

rok 2021

rok 2022

rok 2023

rok 2024

poniżej 500 kWh

1,87

2,37

2,38

2,66

od 500 kWh do 1200 kWh

4,48

5,68

5,72

6,39

od 1200 kWh do 2800 kWh

7,47

9,46

9,54

10,64

powyżej 2800 kWh

10,46

13,25

13,35

14,90

Dla pozostałych grup odbiorców stawka opłaty w przyszłym roku uzależniona będzie od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze od 7:00 do 21:59) i wyniesie 0,1267 zł/kWh (w stosunku do 0,1024 zł/kWh w 2023r.).

 • Funkcjonowanie programu wsparcia dostawców mocy przewidziano do 2047 roku.
 • Prezes URE do końca września każdego roku będzie ogłaszał stawki opłaty mocowej na kolejny rok.
 • Więcej informacji o rynku mocy można znaleźć na stronie regulatora oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych.
 • Koszt rynku mocy w 2023 roku wyniósł ok. 5,3 mld zł. Wysokość obowiązków mocowych zakontraktowanych w aukcjach na 2024 rok wynosi ok. 6,1 mld zł. 

 

Źródło: https://www.ure.gov.pl/

Rejestr magazynów energii elektrycznej

Art. 43g. ust. 1 ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. nakłada obowiązki na operatorów systemów elektroenergetycznych oraz na posiadaczy magazynów energii elektrycznej.

Jakie obowiązki ma operator systemu elektroenergetycznego

Operator systemu elektroenergetycznego ma obowiązek:

 • prowadzić w postaci elektronicznej rejestr magazynów energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 50 kW, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, stanowiących jej część lub wchodzących w skład jednostki wytwórczej lub instalacji odbiorcy końcowego przyłączonej do jego sieci,
 • aktualizować dane w rejestrze magazynów energii elektrycznej.

Jakie obowiązki ma posiadacz magazynu energii elektrycznej

Posiadacz magazynu energii elektrycznej ma obowiązek:

 • przekazać operatorowi systemu elektroenergetycznego informację o oddaniu magazynu energii eklektycznej do eksploatacji – w terminie 7 dni od dnia oddania tego magazynu do eksploatacji,
 • powiadomić operatora systemu elektroenergetycznego o wszelkiej zmianie danych posiadacza magazynu energii elektrycznej oraz magazynu energii elektrycznej – w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych.

Aby poinformować nas o oddaniu magazynu do eksploatacji lub zmianie danych skorzystaj z poniższego wzoru:
Wzór informacji – Załącznik nr 2 do Rozporządzenia MKiŚ z 21.10.2021 w sprawie rejestru magazynów energii elektrycznej – pdf

W jaki sposób możesz przekazać nam informacje

Informacje przygotowane na podstawie „wzoru informacji” możesz przesłać na nasz adres korespondencyjny:

Dozamel Sp. z o. o. 
ul. Fabryczna 10
53-609 Wrocław

Poniżej przedstawiamy wykaz magazynów energii przyłączonych do sieci Dozamel Sp. z o. o. o łącznej mocy zainstalowanej powyżej 50 kW:
Rejestr Magazynów Energii

2022-11-24

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku” weszła w życie 4 listopada 2022 roku.

Dzięki niej cena prądu w 2023 roku dla określonych grup odbiorców nie będzie mogła być wyższa niż maksymalna cena prądu wskazana w Ustawie. Ochroni to odbiorców energii przed podwyżkami.

Ustawa określa także zasady stosowania maksymalnej ceny dla konkretnych grup odbiorców.

Kto należy do grupy 1 i  2:
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy Prawo Przedsiębiorców, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady (UE), producent rolny (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit b-c Ustawy ) – w zakresie energii elektrycznej zużytej na potrzeby podstawowej działalności – pod warunkiem złożenia Oświadczenia.

Klienci z tej grupy muszą złożyć Oświadczenie.

Maksymalna cena prądu dotyczy energii elektrycznej zużytej na potrzeby podstawowej działalności.

Kto należy do grupy 3:

Jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty świadczące usługi na rzecz tych jednostek wymienione w Ustawie (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit d Ustawy [1]).

Klienci z tej grupy muszą złożyć Oświadczenie.

Grupa 4 Kto należy do grupy:

Inne podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit e Ustawy w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby wykonywania określonych w Ustawie celów użyteczności publicznej.

Dla odbiorców z Grupy 1,2,3,4 maksymalna

Cena maksymalna dla odbiorców uprawnionych z grupą taryfową A, B, C i R wynosi*:

 • do 30 września 2023 r. – 785 zł/MWh netto (bez VAT i akcyzy) / 971,70 zł/MWh brutto (z VAT i akcyzą)
 • od 1 października 2023 r. – 693 zł/MWh (bez VAT i akcyzy) / 858,54 zł/MWh brutto (z VAT i akcyzą)

*pod warunkiem złożenia oświadczenia

 

Załączone pliki do pobrania:​

Wzór oświadczenia – pdf

Oświadczenie składane przez odbiorców uprawnionych – pdf

Pliki do pobrania:

Archiwum:

2020-08-07

Chcesz wziąć udział w Programie DSR – usłudze redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Sieci Przesyłowej? Sprawdź, jak uzyskać certyfikat ORed, który uprawni Cię do udziału w tym programie: 

Dozamel Sp z o.o. przypomina o obowiązku złożenia oświadczeń.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tzw. ustawa o cenach prądu) obowiązuje od 29 czerwca 2019 r.

Zgodnie z jej przepisami, zachowanie uprawnienia do stabilizacji cen prądu na poziomie 2018 r. w II półroczu 2019 r. przez odbiorców końcowych z następujących grup:

 • mikro i mali przedsiębiorcy,
 • szpitale,
 • jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne,
 • inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

wymaga złożenia przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego. Będzie to podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r.

IRiESD:

2022-05-12

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy – Prawo energetyczne, 08 kwietnia 2021 r. został przedstawiamy do konsultacji projekt Karty Aktualizacji IRiESD.

Raport z konsultacji, zawierający zgłoszone uwagi oraz sposób ich uwzględnienia, został zamieszczony na stronie internetowej pod adresem www.dozamel.pl.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych DOZAMEL Sp. z o.o. zatwierdził Kartę Aktualizacji nr 1/2022 i wprowadził ją do stosowania od dnia 01. 04.2022 r.

Pliki do pobrania:

2021-04-30

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy – Prawo energetyczne, 08 kwietnia 2021 r. został przedstawiamy do konsultacji projekt Karty Aktualizacji IRiESD.

Raport z konsultacji, zawierający zgłoszone uwagi oraz sposób ich uwzględnienia, został zamieszczony na stronie internetowej pod adresem www.dozamel.pl.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych DOZAMEL Sp. z o.o. zatwierdził Kartę Aktualizacji nr 5/2021 i wprowadził ją do stosowania od dnia 01 maja 2021 r.

Pliki do pobrania:

2021-04-08

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy – Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 23.04.2021 r. pocztą elektroniczną na adres: energia@dozamel.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do karty aktualizacji IRiESD.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne „DOZAMEL” Sp. z o.o. pełniące funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokonają zatwierdzenia aktualizacji instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag.

Wraz z publikacją nowej karty aktualizacji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

Pliki do pobrania:

2020-12-14

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy – Prawo energetyczne, 13 października 2020 r. został przedstawiamy do konsultacji projekt Karty Aktualizacji IRiESD.

Raport z konsultacji, zawierający zgłoszone uwagi oraz sposób ich uwzględnienia, został zamieszczony na stronie internetowej pod adresem www.dozamel.pl.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych DOZAMEL Sp. z o.o. zatwierdził Kartę Aktualizacji nr 4/2020 i wprowadził ją do stosowania od dnia 11 grudnia 2020 r.

Pliki do pobrania:

2020-11-13

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy – Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).
Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 27.11.2020 r. pocztą elektroniczną na adres: energia@dozamel.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do karty aktualizacji IRiESD.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne „DOZAMEL” Sp. z o.o. pełniące funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokonają zatwierdzenia aktualizacji instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag.
Wraz z publikacją nowej karty aktualizacji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

Pliki do pobrania:

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy –  Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF do pobrania poniżej).

 Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 29 marca 2019 r. pocztą elektroniczną na adres: energia@dozamel.pl . W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do karty aktualizacji IRiESD.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

 

Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne „DOZAMEL” Sp. z o.o. pełniące funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokonają zatwierdzenia aktualizacji instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag. Wraz z publikacją nowej karty aktualizacji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia. 

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy –  Prawo energetyczne 31 stycznia  2019 r. – został przedstawiamy do konsultacji projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF do pobrania poniżej).

Raport z konsultacji, zawierający zgłoszone uwagi oraz sposób ich uwzględnienia, został zamieszczony na stronie internetowej pod adresem www.dozamel.pl. 

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych DOZAMEL Sp. z o.o. zatwierdził Kartę Aktualizacji nr 1/2019 i wprowadził ją do stosowania od dnia 18 lutego 2019 r.

Skip to content