Energia elektryczna

Dyżurny energetyk tel.  601 760 927

Aktualności:

2021-04-30

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy – Prawo energetyczne, 08 kwietnia 2021 r. został przedstawiamy do konsultacji projekt Karty Aktualizacji IRiESD.

Raport z konsultacji, zawierający zgłoszone uwagi oraz sposób ich uwzględnienia, został zamieszczony na stronie internetowej pod adresem www.dozamel.pl.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych DOZAMEL Sp. z o.o. zatwierdził Kartę Aktualizacji nr 5/2021 i wprowadził ją do stosowania od dnia 01 maja 2021 r.

Pliki do pobrania:

2021-04-08

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy – Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 23.04.2021 r. pocztą elektroniczną na adres: energia@dozamel.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do karty aktualizacji IRiESD.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne „DOZAMEL” Sp. z o.o. pełniące funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokonają zatwierdzenia aktualizacji instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag.

Wraz z publikacją nowej karty aktualizacji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

Pliki do pobrania:

2021-02-16

Zmiany opłat na rachunkach za dystrybucję energii elektrycznej. Nowy składnik – opłata mocowa.

Informujemy, że na mocy postanowień ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy oraz rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie, a także Informacji Prezesa URE nr 63/2020 z dnia 30 listopada 2020 r., od dnia 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorstwa energetyczne zobowiązane są do uwzględniania w rachunkach za energię elektrycznej nowej opłaty – tzw. „opłaty mocowej”, która ma stanowić gwarancję bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych.

Wobec powyższego, od 1 stycznia 2021 r. w rozliczeniach z tytułu świadczonych usług dystrybucji energii elektrycznej w części dotyczącej stawki opłaty OZE, stawki opłaty kogeneracyjnej oraz stawek opłaty przejściowej i stawek opłaty mocowej będą stosowane następujące stawki opłat:

 1. zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz Informacją Prezesa URE nr 62/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. – stawkę opłaty OZE w wysokości 2,20 zł/MWh netto;
 2. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 listopada 2020r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2021 – stawkę opłaty kogeneracyjnej w wysokości 0,00 zł/MWh netto;
 3. zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej – stawki opłaty przejściowej w dotychczasowej wysokości;
 4. zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy i rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie, a także Informacją Prezesa URE nr 63/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. – stawki opłaty mocowej wynoszące:
  1. 1,87 zł netto na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej;
  2. 4,48 zł netto na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej;
  3. 7,47 zł netto na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 1 200 kWh do 2 800 kWh energii elektrycznej;
  4. 10,46 zł netto na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 2 800 kWh energii elektrycznej;
  5. 0,0762 zł/kWh netto – dla pozostałych grup odbiorców opłata uzależniona jest od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze od 7:00 do 21:59 – zgodnie z Informacją Prezesa URE nr 58/2020 z dnia 19 listopada 2020 r.).

2020-12-14

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy – Prawo energetyczne, 13 października 2020 r. został przedstawiamy do konsultacji projekt Karty Aktualizacji IRiESD.

Raport z konsultacji, zawierający zgłoszone uwagi oraz sposób ich uwzględnienia, został zamieszczony na stronie internetowej pod adresem www.dozamel.pl.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych DOZAMEL Sp. z o.o. zatwierdził Kartę Aktualizacji nr 4/2020 i wprowadził ją do stosowania od dnia 11 grudnia 2020 r.

Pliki do pobrania:

2020-11-13

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy – Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).
Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 27.11.2020 r. pocztą elektroniczną na adres: energia@dozamel.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do karty aktualizacji IRiESD.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne „DOZAMEL” Sp. z o.o. pełniące funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokonają zatwierdzenia aktualizacji instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag.
Wraz z publikacją nowej karty aktualizacji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.

Pliki do pobrania:

2020-08-07

Chcesz wziąć udział w Programie DSR – usłudze redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Sieci Przesyłowej? Sprawdź, jak uzyskać certyfikat ORed, który uprawni Cię do udziału w tym programie: 

Dozamel Sp z o.o. przypomina o obowiązku złożenia oświadczeń.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tzw. ustawa o cenach prądu) obowiązuje od 29 czerwca 2019 r.

Zgodnie z jej przepisami, zachowanie uprawnienia do stabilizacji cen prądu na poziomie 2018 r. w II półroczu 2019 r. przez odbiorców końcowych z następujących grup:

 • mikro i mali przedsiębiorcy,
 • szpitale,
 • jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne,
 • inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

wymaga złożenia przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego. Będzie to podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r.

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy –  Prawo energetyczne przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF do pobrania poniżej).

 Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 29 marca 2019 r. pocztą elektroniczną na adres: energia@dozamel.pl . W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do karty aktualizacji IRiESD.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej na załączonym formularzu zgłoszeniowym (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

 

Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne „DOZAMEL” Sp. z o.o. pełniące funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami, dokonają zatwierdzenia aktualizacji instrukcji ze zmianami wynikającymi z uwzględnionych uwag. Wraz z publikacją nowej karty aktualizacji zostaną udostępnione informacje o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia. 

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 i ust. 8b ustawy –  Prawo energetyczne 31 stycznia  2019 r. – został przedstawiamy do konsultacji projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF do pobrania poniżej).

Raport z konsultacji, zawierający zgłoszone uwagi oraz sposób ich uwzględnienia, został zamieszczony na stronie internetowej pod adresem www.dozamel.pl. 

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych DOZAMEL Sp. z o.o. zatwierdził Kartę Aktualizacji nr 1/2019 i wprowadził ją do stosowania od dnia 18 lutego 2019 r.

Pliki do pobrania: