sq fundusze europejskie infranstruktura i srodowisko rp unia europejska fundusz spojnosci

Dofinansowanie projektów ze środków UE, mechanizm sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości w POIŚ

Informujemy, że DOZAMEL Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, I Oś Priorytetowa – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, dla następujących projektów:

  • ”Termomodernizacja budynków hal przemysłowych przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu” – w ramach działania 1.2 „Promowanie efektywności energetycznej i  korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach”
  • „Budowa Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie DOZAMEL Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10” – w ramach działania 1.6 „Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe”, poddziałania 1.6.1 „Źródła wysokosprawnej kogeneracji”

W dniu 20 grudnia 2018 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zostały podpisane umowy o  dofinansowanie w/w projektów nr POIS.01.02.00-00-0007/18 oraz  POIS.01.06.01-00-0003/18.

Jednocześnie, w związku z realizacją projektów informujemy, że  Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w  wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl

lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie:  http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosc

Prześlij artykuł poprzez:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp