Budowa Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie DOZAMEL Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o  zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Głównym celem projektu polegającego na budowie gazowej instalacji kogeneracyjnej, jest zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa oraz poprawa jakości powietrza, poprzez wprowadzenie produkcji ciepła w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej. Produkcja energii elektrycznej i cieplnej prowadzona będzie w oparciu o dwa moduły kogeneracyjne o mocy elektrycznej 800 kWe każdy, zlokalizowane w nowo projektowanym budynku.

Całkowity koszt projektu wynosi: 11 684 385,00 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 4 092 210,00 zł

Jednocześnie Dozamel Sp. z o.o. informuje o funkcjonowaniu mechanizmu, który umożliwia sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących projektów  finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i  Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na  wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do  zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

Formularz zgłaszania nieprawidłowości dostępny jest na stronie internetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Instytucję Wdrażającą w ramach projektu dostępna jest tutaj.