Rozwój i integracja infrastruktury Wrocławskiego Parku Przemysłowego – Etap I (2006-2008)

Przygotowany przez DOZAMEL Sp. z o.o. – Zarządcę Wrocławskiego Parku Przemysłowego projekt inwestycyjny „Rozwój i integracja infrastruktury Wrocławskiego Parku Przemysłowego – Etap I” został zatwierdzony do dofinansowania decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego w dniu 4 września 2006 r., a zrealizowany w okresie od listopada 2006 do listopada 2008. Celem projektu było polepszenie warunków prowadzenia działalności na obszarze Wrocławskiego Parku Przemysłowego poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską […]

Projekt SPINqbator ZDolnego Śląska (2012-2015)

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości akademickiej w Województwie Dolnośląskim, poprzez przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej spin-off/out w dziedzinach kluczowych dla gospodarki Województwa Dolnośląskiego oraz poprzez promocję idei przedsiębiorczości akademickiej wśród studentów, absolwentów oraz pracowników naukowych/naukowo-dydaktycznych dolnośląskich uczelni wyższych. Obszar realizacji: Dolny Śląsk. Uczestnicy projektu: Studenci, absolwenci (do 12 miesięcy od ukończenia studiów), doktoranci, pracownicy naukowi oraz naukowo-dydaktyczni dolnośląskich uczelni wyższych. Ramy czasowe: 01.10.2012r. – […]

ClimateLaunchpad

AKTUALNOŚCI: 23.09.2018. Piąty finał krajowego konkursu ClimateLaunchpad 2018 15 września w Centrum Konferencyjnym WPP  we Wrocławiu odbył się piąty krajowy finał ClimateLaunchpad – największego na świecie konkursu dla wczesnych pomysłów biznesowych związanych z ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem i ochroną klimatu. Organizatorem finału polskiej edycji konkursu była Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego, DOZAMEL wystąpił w roli sponsora strategicznego. Decyzją jury pierwsze miejsce zajął zespół Degrum. […]

Budowa Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie DOZAMEL Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o  zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Głównym celem projektu polegającego na budowie gazowej instalacji kogeneracyjnej, jest zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa oraz poprawa jakości powietrza, poprzez wprowadzenie produkcji […]

Termomodernizacja budynków hal przemysłowych przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Działania  1.2 „Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach”, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w halach przemysłowych B1 i C1 poprzez termomodernizację w zakresie izolacji dachów, wymiany doświetlaczy dachowych, stolarki okiennej i drzwiowej, renowacji ścian, wymiany instalacji odgromowej w części dachów […]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.01.2020 dot. zamówienia – Budowa Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10 (nr sprawy: BM.081.1.2018/5)

DOZAMEL Sp. z o.o. w ramach realizowanego projektu pn. „Budowa Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie DOZAMEL Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 31.12.2019 r., upublicznione […]