Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki DOZAMEL za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania sporządzonego na podstawie art.44 Ustawy Prawo Energetyczne.

20.07.16


Rada Nadzorcza Dolnośląskich Zakładów Usługowo-Produkcyjnych „DOZAMEL” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław,

 

działając na podstawie Zarządzenia Nr 34 Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zasad i wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa i Zarządzenia Nr 29 Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 lipca 2009 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa i Zarządzenia Nr 26 Ministra Skarbu Państwa z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz Zarządzenia Nr 3 Ministra Skarbu Państwa z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskimi nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa (z późn. zmianami)

 

zaprasza do składania ofert

na badanie sprawozdania finansowego Spółki

Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne „DOZAMEL” Sp. z o.o.

za rok obrotowy 2016 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym,
czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki,

w tym także

na badanie sprawozdania sporządzonego na podstawie art.44 Ustawy Prawo energetyczne

oraz sporządzenie pisemnej opinii/ raportu z badania

 

 I.  Warunki przeprowadzenia badania:

 1. Uczestnictwo biegłego rewidenta, na co najmniej dwóch posiedzeniach Rady Nadzorczej,
  tj. w trakcie badania sprawozdania finansowego oraz po przedłożeniu opinii i raportu z badania. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.
 2. Uczestnictwo biegłego rewidenta (w razie potrzeby) - na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe. Koszty uczestnictwa
  w Zgromadzeniu Wspólników ponosi biegły rewident.
 3. Przekazywanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
 4. Planowany termin zakończenia badania sprawozdania finansowego - 14 marca 2017r., przedłożenie opinii i raportu z ww. badania sprawozdania - do 24 marca 2017 r.
 5. Planowany termin zakończenia badania sprawozdania na podst.  art. 44 Ustawy Prawo energetyczne – 14 kwietnia 2017 r., przedłożenie opinii/ raportu z badania ww. sprawozdania - do 25 kwietnia 2017 r.

 

Informacje o Spółce niezbędne do przygotowania oferty zawarte są w KARCIE INFORMACYJNEJ DO WYCENY BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, w tym badania SPRAWOZDANIA sporządzonego na podst. art.44 Ustawy Prawo energetyczne dla DOZAMEL Sp. z o.o., dostępnej w sekretariacie Zarządu Spółki oraz na stronie internetowej.

 

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2016r.” w sekretariacie Zarządu Spółki lub przesłać na adres Spółki w terminie do dnia 09.09.2016r. do godziny 14.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę i godzinę wpływu oferty do Spółki.

 

Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.

 

II.  Oferta powinna zawierać: 

1. Informacje o oferencie:

      I.  forma prowadzonej działalności,
     II.  aktualny wpis do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu,
    III.  wpis oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu,
    IV.  liczba zatrudnionych biegłych rewidentów,

2. Udokumentowanie statusu prawnego oferenta:

       I. aktualny odpis z rejestru biegłych rewidentów,
      II. zaświadczenie o wpisie oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

3. Oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,


4. Cenę łączną za:

      a)   badanie sprawozdania finansowego i sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania tego sprawozdania,  
      b)   badanie sprawozdania sporządzonego na podstawie art. 44. Ustawy Prawo energetyczne wraz ze sporządzeniem pisemnej opinii/ raportu

5. Wskazanie metod i harmonogramu badania sprawozdania finansowego.
6. Opis doświadczenia zawodowego wraz z listą referencyjną jednostek, w której przeprowadzano badanie sprawozdań finansowych.
7. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania konieczności uczestnictwa na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe oraz na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

 

III.   Kryteriami oceny ofert będą cena oraz doświadczenie biegłego w wykonywaniu badania sprawozdań finansowych, w tym w spółkach o profilu usługowym.
IV.   Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi w dniu 10.09.2016r. w siedzibie Spółki.
V.    Oferty niespełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
VI.   Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
VII.  O wyniku przeprowadzonego postępowania oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.

pliki do pobrania:

karta_informacyjna_do_wyceny_badania_sprawozdania_finansowego.pdf - pdf

Strefa pracownika

zapomniałem hasła

Aktualności

Agencja Rozwoju Przemysłu - spółka Skarbu Państwa - przejmie od Skarbu Państwa udziały Spółki DOZAMEL

12.07.18

- Zapowiadane przekształcenia właścicielskie nie powinny mieć żadnego wpływu na funkcjonowanie DOZAMELU. Nie przewiduję też, by oznaczały one jakiekolwiek zmiany w odniesieniu do naszych partnerów biznesowych - mówi prezes Spółki DOZAMEL, Paweł Kowalczewski. więcej >

IV Mistrzostwa Strzeleckie WPP już za tydzień - 22 czerwca.

15.06.18

Wielkimi krokami zbliżają się IV Mistrzostwa Strzeleckie Wrocławskiego Parku Przemysłowego o Puchar Prezesa DOZAMEL. Odbędą się w dniu 22.06.2018 w godzinach od 10 do 13 na strzelnicy Wojskowego Klubu Sportowego Śląsk przy ul. Świątnickiej 36 we Wrocławiu. więcej >

Powierzchnie biurowe do wynajęcia w nowym biurowcu C5

26.03.18

Posiadamy do wynajęcia powierzchnię biurową na dwóch kondygnacjach w nowo wybudowanym obiekcie C5:

 • 494,49 m2 na III piętrze,
 • 431,03 m2 na IV piętrze.
 • więcej >