Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego RENAULT/RTP i przyczepy ciężarowej GNIOTPOL

02.08.18

Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne „DOZAMEL” Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10, KRS 0000085139, ogłaszają pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

- samochodu ciężarowego marki RENAULT/RTP, nr rej. DW496JR, rok produkcji 2008 wraz z przyczepą ciężarowej marki GNIOTPOL, nr rej. DW448HP, rok produkcji 2009.

 

Cena wywoławcza netto: 51 200 zł. Wadium (w wysokości 10% ceny wywoławczej): 5 120 zł. Wysokość postąpienia: 512 zł.

 

Przetarg przeprowadzany jest przez DOZAMEL Sp. z o.o., zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (DZ. U. nr 27, poz. 177).Warunki przystąpienia do przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 11.09.2018r. o godzinie 13.00 w siedzibie Spółki przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu.
 2. Data wywieszenia ogłoszenia przetargu: 02.08.2018r.
 3. Zbywany samochód ciężarowy wraz z przyczepą będzie można obejrzeć w siedzibie Spółki w dniach roboczych od 03.08.2018r. do 03.09.2018r. w godzinach od 9:00 do 14:00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem: 601 946 559.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika majątku trwałego.
 5. Oferty należy składać, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „OFERTA NA ZAKUP SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO RENAULT/TRP Z PRZYCZEPĄ GNIOTPOL”, osobiście w Kancelarii Spółki lub przesłać na adres Spółki w terminie do 04.09.2018r. Oferty, które wpłyną do Spółki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu oferty do Spółki). Oferta jest wiążąca przez 7 dni.
 6. Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, proponowaną cenę, oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu, telefon kontaktowy oraz potwierdzenie wpłaty wadium.
 7. Wadium można wpłacić na rachunek bankowy Spółki w Banku PKO BP S.A. nr rachunku: 23 1020 5226 0000 6702 0166 5199 z podaniem w tytule: „Wadium – przetarg na samochód ciężarowy ciężarowy RENAULT/TRP z przyczepą GNIOTPOL” w terminie do dnia 04.09.2018r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień jego wpływu na ww. rachunek bankowy.
 8. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 9. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
 10. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
 11. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.
 12. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało te samą cenę prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji.
 13. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej w chwili zawarcia umowy. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w ww. terminie traci prawa wynikające z przybicia, a złożone wadium przepada na rzecz Spółki.
 14. Dodatkowe informacje dotyczące zbywanego przedmiotu można uzyskać pod numerem telefonu: 601 946 559.
 15. Warunki przetargu mogą zostać zmienione lub przetarg może zostać odwołany przez prowadzącego. Przetarg może zostać unieważniony w przypadku, gdy prowadzący stwierdzi, że doszło do naruszenia przepisów.

Strefa pracownika

zapomniałem hasła

Aktualności

Kształcenie zawodowe a potrzeby rynku pracy. We Wrocławiu obradowało Forum Zawodowe 2018

27.11.18

W minioną środę, 21 listopada, spotkali się we Wrocławiu przedstawiciele środowisk nauki i biznesu aby porozmawiać na temat aktualnych problemów na rynku pracy i wyzwań stojących przed współczesnym modelem edukacji zawodowej. Forum Zawodowe 2018 zgromadziło liczne grono dyrektorów szkół podstawowych wraz z doradcami zawodowymi, reprezentantów wyższych uczelni, przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz pracodawców z obszaru Wrocławskiego Parku Przemysłowego. Organizatorami Forum Zawodowego byli: DOZAMEL Sp. z o.o., spółka z sektora usług przemysłowych i jednocześnie podmiot zarządzający Wrocławskim Parkiem Przemysłowym, Zespół Szkół nr 18, którego uczniowie kształcą się m.in. w zawodach mechaniczno- elektrycznych, a także Centrum Kształcenia Praktycznego. więcej >

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2018 – Zaproszenie na bezpłatne warsztaty

02.11.18

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie-Zdroju, Szkoła Zarządzania Zmianą oraz DOZAMEL Sp. z o.o. pragną serdecznie zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnych warsztatach pt.: „Kanwa - praktyczne narzędzie planowania i komunikacji przedsięwzięć i działań biznesowych”. więcej >

Agencja Rozwoju Przemysłu - spółka Skarbu Państwa - przejmie od Skarbu Państwa udziały Spółki DOZAMEL

12.07.18

- Zapowiadane przekształcenia właścicielskie nie powinny mieć żadnego wpływu na funkcjonowanie DOZAMELU. Nie przewiduję też, by oznaczały one jakiekolwiek zmiany w odniesieniu do naszych partnerów biznesowych - mówi prezes Spółki DOZAMEL, Paweł Kowalczewski. więcej >