Dane Osobowe

Inspektor ochrony danych osobowych

 

DOZAMEL Sp. z o.o. wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych:

Mirosław Szafarz

Z inspektorem ochrony danych (IOD) można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Kontakt email: iod@dozamel.pl

 

DOZAMEL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabryczna 10, jako administrator Państwa danych osobowych, przesyła poniższe informacje dotyczące przetwarzania, przez nas, Państwa danych osobowych.
Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych klauzul informacyjnych
.

Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych osobowych bezpośrednio zebranych od osoby, której dane dotyczą (art. 13 RODO)

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz. Urz. UE L z 2016 r. 119/1 (dalej: RODO), informujemy:

1.      Tożsamość administratora, dane kontaktowe administratora

Administratorem danych jest DOZAMEL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fabryczna 10 we Wrocławiu (53-609), tel. 71 35 65 701, e‑mail: sekretariat@dozamel.pl.

2.      Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD) można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: iod@dozamel.pl lub pisemnie kierując korespondencję na adres pocztowy wskazany w pkt 1. z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3.      Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celach:

1)      obsługi zapytań ofertowych, składania ofert, negocjacji, zawierania umowy, wykonywania i rozliczania zawartej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

2)      wykonywania przez administratora obowiązków nałożonych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności: podatkowego, ustawy o rachunkowości, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

3)      dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, prawnie uzasadniony interes DOZAMEL polega na windykacji należności, prowadzeniu postępowań sądowych lub egzekucyjnych;

4)      rozpatrywania skarg lub reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, prawnie uzasadnionym interesem administratora jest rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na przesłane zgłoszenie;

5)      obsługi korespondencji, bieżącej obsługi klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, prawnie uzasadniony interes administratora polega na udzielaniu odpowiedzi na otrzymaną korespondencję i zapewnieniu sprawnego wykonywania zawartej umowy oraz funkcjonowania Spółki;

6)      prowadzenia statystyk i analiz – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, prawnie uzasadniony interes DOZAMEL polega na wykorzystaniu ich do usprawniania działalności biznesowej oraz lepszego dopasowania oferty, a także wywiązania się z obowiązków administratora wobec organu nadzorczego lub właściciela;

7)      prowadzenia marketingu bezpośredniego wyrobów/usług własnych skierowanego do aktualnych klientów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, prawnie uzasadniony interes DOZAMEL polega na prowadzeniu działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, informowania o nowych ofertach, rozszerzaniu współpracy, budowaniu długofalowych partnerskich relacji;

8)      w innych celach na podstawie udzielonej przez Państwa dobrowolnej, świadomie wyrażonej zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4.      Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Administrator, w zależności od potrzeb w zakresie realizacji celów, o których mowa w pkt 4, będzie udostępniał dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

1)      podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora, w których usług korzysta administrator w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności dostawcom usług: informatycznych, prawnych, doradczych, pocztowych (kurierskich), związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury lub majątku administratora, ochrony ubezpieczeniowej, ochrony osób i mienia, zewnętrznych audytów, niszczenia nośników zawierających dane osobowe itp.;

2)      podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego – np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

5.      Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy, zawarcia i wykonywania umowy lub okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, na który została wyrażona zgoda lub do momentu wycofania zgody, a następnie będą przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń lub upływu obowiązku przechowywania danych (dokumentów) wynikającego z przepisu powszechnie obowiązującego prawa, w zależności, który z tych okresów będzie dłuższy.

6.      Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia danych („bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli zachodzą przesłanki wskazane w art. 21 RODO - w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora;
  • gdy dane osobowe przetwarzane są w oparciu o udzieloną zgodę - prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu realizacji powyższych praw, dla celów dowodowych, administrator prosi o kontakt z IOD.

7.      Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00‑193 Warszawa, w przypadku, gdy Państwo uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

8.      Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wymaganym przepisami prawa. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi w szczególności zawarcie umowy i jej rozliczenie, obsługę korespondencji, bieżącą obsługę klienta.

9.      Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych

Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

* * *

Treść powyższej klauzuli informacyjnej w wersji PDF do pobrania znajduje się na dole dokumentu w sekcji "pliki do pobrania".

 

Klauzula informacyjna - w zakresie przetwarzania danych osobowych przedstawicieli Kontrahenta i osób trzecich przekazanych przez Kontrahenta w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia lub udzielonym zamówieniem (umowa, zlecenie)

 

Klauzula informacyjna - dotycząca monitoringu wizyjnego prowadzonego przez DOZAMEL Sp. z o.o. na obszarze przy ul. Fabryczna 10 we Wrocławiu

 

Klauzula informacyjna - w zakresie przetwarzania danych osobowych klientów Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego 'DOZAMEL' w Kołobrzegu

 

Strefa pracownika

zapomniałem hasła

Aktualności

Projekty UE

 

więcej >

DOZAMEL w Dolnośląskiej Ekstraklasie Biznesu

2019-01-23

W dniu 22 stycznia 2019 we Wrocławskim Centrum Kongresowym Hali Stulecia odbyła się uroczystość wręczenia Dolnośląskich Certyfikatów Gospodarczych XXVIII edycji oraz wręczenia Dolnośląskich Nagród Gospodarczych. Podczas uroczystej gali powołano również Dolnośląską Ekstraklasę Biznesu – nową markę jakości i wiarygodności gospodarczej naszego regionu. więcej >

Dofinansowanie projektów ze środków UE, mechanizm sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości w POIŚ

21.12.18

Informujemy, że DOZAMEL Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, I Oś Priorytetowa - Zmniejszenie emisyjności gospodarki, dla następujących projektów: więcej >